Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Wojewódzki Turniej Boccia i £ucznictwa - Zaproszenie 26.04.2016.
Nasze miastoWojewódzki Turniej Boccia i £ucznictwa o Puchar Starosty Piñczowskiego
odbêdzie siê 28 kwietnia o godzinie 9.00 do godziny 15.00 w hali widowiskowo- sportowej w Piñczowie przy ul. Republiki Piñczowskiej 42. Organizatorem turnieju s± Warsztaty Terapii Zajêciowej w Piñczowie oraz Starostwo Powiatowe w Piñczowie

Boccia – sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodz±ca od w³oskiej gry w bule – bocce.

Pierwszy raz rozgrywki boccia mia³y miejsce na ¶wiatowych igrzyskach niepe³nosprawnych w Nowym Jorku w roku 1984. Sta³± dyscyplin± paraolimpijsk± sta³y siê od czasu olimpiady w Barcelonie w 1992 roku. Obok goalballa i dyscyplin uprawianych na wózkach jest dyscyplin± paraolimpijsk± nie maj±c± swojego odpowiednika w programie olimpijskim.

Pod wieloma wzglêdami gra jest podobna do pierwowzoru. Od bocce odró¿niaj± j± jednak charakterystyczne zapisy regulaminowe:

wprowadzenie bili na boisko odbywaæ siê mo¿e w dowolny sposób: rzucenie, kopniêcie, sprzêt wspomagaj±cy np. rynny, pochylnie
pozycja cia³a zawodnika nie jest okre¶lona: mo¿na staæ lub siedzieæ (wózek, krzes³o)
wprowadzanie buli na boisko mo¿e siê odbywaæ z udzia³em asystenta instruowanego przez gracza (np. o g³êbokim pora¿eniu mózgowym, bez koñczyn)
istnieje limit czasu przyznawany ka¿dej stronie na rozegranie ka¿dej rundy.
Ze wzglêdu na charakterystyczn± dla wiêkszo¶ci gier „bulowych” prostotê zasad, relatywnie do innych sportów tani sprzêt i niewielkie wymagania w zakresie miejsca do gry, boccia polecana jest równie¿ jako gra integracyjna.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:25, 13:50, 14:15,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 13:15, 13:40, 14:05,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz