Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Uroczysta sesja Rady Miejskiej i Rady Powiatu 26.04.2016.
Nasze miasto
Otwarcie sesji nast±pi w dniu 3 maja 2016 roku o godzinie 9:00 w sali kinowej Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury w Piñczowie  przy ul. Pi³sudskiego 2 A.

Porz±dek uroczystej sesji:

godz 9:00

- wprowadzenie na salê obrad sztandaru Urzêdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego i odegranie hymnu pañstwowego,

- referat okoliczno¶ciowy,

- wrêczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Piñczowa Pani Marii Bro¶,

- czê¶æ artystyczna w wykonaniu m³odzie¿y Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie.


godz. 10:00

- Msza ¦wiêta w intencji Ojczyzny i Stra¿aków w Ko¶ciele p.w. ¶w. Jana Aposto³a i Ewangelisty.


godz. 11:00

- przemarsz uczestników uroczysto¶ci sprzed ko¶cio³a  pod pomnik Konstytucji 3 Maja,

- uroczyste wci±gniêcie flagi pañstwowej na maszt przy d¼wiêkach hymnu pañstwowego,

- przemówienia okoliczno¶ciowe,

- sk³adanie wieñców i wi±zanek kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja przez delegacje w³adz samorz±dowych, delegacje szkó³, organizacji kombatanckich, organizacji spo³ecznych i zawodowych oraz zak³adów pracy,

- koncert orkiestry Szko³y Muzycznej w Piñczowie,

- defilada,

- zakoñczenie

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz