Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
NIETRZE¬WY POJECHA£ MIMO OSTRZE¯EÑ 30.04.2016.
PolicjaWczoraj piñczowska drogówka zatrzyma³a nietrze¼wego kieruj±cego, który wsiad³ za kierownicê mimo, ¿e godzinê wcze¶niej policjanci interweniowali wobec niego i przestrzegali przed konsekwencjami kierowania pod wp³ywem alkoholu. Teraz grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolno¶ci.

Pierwsze zg³oszenie o tym, ¿e 53-letni, nietrze¼wy mê¿czyzna mo¿e próbowaæ wsi±¶æ za kierownicê policjanci otrzymali ok. godz. 18.30. W miejscu jego zamieszkania upewnili siê, ¿e nie ma dostêpu do kluczyków i profilaktycznie wyja¶nili mu konsekwencje kierowania samochodem w stanie nietrze¼wo¶ci. Niestety tak te¿ siê sta³o.

Po krótkim czasie mieszkaniec gminy Piñczów, mimo wcze¶niejszych ostrze¿eñ, wsiad³ za kó³ko. Mundurowi szybko siê o tym dowiedzieli i zatrzymali upartego w swojej nieodpowiedzialno¶ci kierowcê. Wówczas badanie stanu trze¼wo¶ci wykaza³o ponad 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ca³a historia skoñczy³a siê zatrzymaniem jego prawa jazdy i odholowaniem samochodu na parking strze¿ony.


Mê¿czy¼nie gro¿± teraz 2 lata pozbawienia wolno¶ci, kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.


Opr. D.S

¬ród³o: KPP w Piñczowie
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz