Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Powiatowe obchody Dnia Stra¿aka 06.05.2016.
Stra¿Jak co roku Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie jest miejscem, gdzie stra¿acy celebruj± swoje ¶wiêto podczas uroczystego apelu. Nie inaczej by³o w tym roku. 5 maja 2016 r. o godzinie 10:00 uroczysty apel rozpocz±³ siê z³o¿eniem meldunku Zastêpcy ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kielcach st. bryg. Robertowi Sabatowi przez dowódcê uroczysto¶ci kpt. Paw³a Obwa¿anka, a nastêpnie z okazji dnia stra¿aka odby³o siê podniesienie flagi pañstwowej.


Na naszej uroczysto¶ci nie mog³o zabrakn±æ znamienitych go¶ci, obecni ze stra¿akami byli: Starosta Piñczowski Zbigniew Kierkowski, Nadle¶niczy Nadle¶nictwa Piñczów Andrzej Wójciak, Komendant WKU w Busku-Zdroju pp³k. Jaros³aw Molisak, Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów W³odzimierz Badurak, Wójt Gminy Kije Krzysztof S³onina, Wójt Gminy Micha³ów Miros³aw Walasek, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Piñczowie insp. Grzegorz Makuch, Dyrektor Schroniska Dla Nieletnich w Gackach Marek £ukasiewicz,  ks. Jan Staworzyñski,


„Dzieñ Stra¿aka” to najodpowiedniejsza okazja by podziêkowaæ stra¿akom i osobom zas³u¿onych dla ochrony przeciwpo¿arowej poprzez awanse, odznaczenia i wyró¿nienia.


Do stopnia kapitana awansowani zostali:
- m³. kpt. Mateusz Tarka
- m³. kpt. Jacek Stanek

Na wy¿sze stopnie podoficerskie awansowani zostali:
- m³. ogn. Piotr Lasia
- m³. ogn. Jacek Walasek
- st. sekc. £ukasz B³aszczyk
- st. sekc. Adam Pasternak
- sekc. Artur Karasek
- st. str. Dawid Wilczura

Do stopnia starszego stra¿aka awansowa³:
- str. Damian Aksamit

Na podkre¶lenie zas³uguje fakt, i¿ na Wojewódzkich Obchodach Dnia Stra¿aka w Sandomierzu do stopnia brygadier zostanie awansowany m³. bryg. Jaros³aw Huk.

Z³otym medalem „Za zas³ugi dla po¿arnictwa” uhonorowani zostali:
- Nadle¶niczy Nadle¶nictwa Piñczów Pan Andrzej Wójciak
- kpt. Grzegorz Bucki
- ogn. Piotr Lasia

Br±zowym medalem „za zas³ugi dla po¿arnictwa” uhonorowany zosta³:
- st. sekc. Marcin Myca


W¶ród wyró¿nionych nie mog³o zabrakn±æ w tym dniu emerytowanego pracownika naszej komendy st. ogn. w stanie spoczynku Franciszka Kozika, który 2 kwietnia br. uratowa³ z po¿aru domu kobietê przed przybyciem pierwszych zastêpów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Tu daj±c przyk³ad wzorowej postawy stra¿aka, której nie zmienia fakt przej¶cia w stan spoczynku. Z r±k Starosty Piñczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Piñczowie W³adys³awa Wêgrzynowicza otrzyma³ dyplom uznania oraz statuetkê okazjonaln±.Dyplomy uznaniowe Starosty Piñczowskiego otrzymali za trud w³o¿ony w codzienn± s³u¿bê:
- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Piñczowie bryg. Wojciech Bucki
- asp. sztab. Piotr Wojniak
- st. ogn Grzegorz Prucnal


Starosta Piñczowski pamiêtaj±c o zadaniach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, maj±c na uwadze zakres dzia³añ jakie podejmuje piñczowska komenda oraz potrzeby w zwi±zku z ratowaniem ¿ycia i mienia przekaza³ na rêce Komendanta Powiatowego PSP w Piñczowie symboliczny czek, którego kwota ma przys³u¿yæ siê dalszym wzorowo wykonywanym obowi±zkom tutejszej komendy w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej na terenie powiatu.


Uroczysto¶æ zakoñczy³a siê z³o¿eniem meldunku ¦wiêtokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Kielcach oraz odprowadzeniem pododdzia³ów po¿arniczych z miejsca uroczysto¶ci.
tekst: kpt. Pawe³ Obwa¿anek

foto | video: Piotr M³ynek
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz