roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Zbli¿a siê 70 rocznica Zbrodni Katyñskiej w Piñczowie 16.03.2010.
Nasze miasto
9 kwietnia, czyli za niespe³na miesi±c, piñczowianie z³o¿± ho³d swoim przodkom, którzy stali siê ofiarami stalinowskiego re¿imu. To ju¿ 70 lat minê³o, odk±d nasi rodacy masowo ginêli z r±k oficerów NKWD, jako wiê¼niowie sowieckich obozów zag³ady, ofiary powojennych represji, zes³añcy czy celowo wywo¿eni na Wschód i tam rozstrzeliwani.
Pamiêtamy o nich, pamiêtaj± ich rodziny i przyjaciele. A lista ofiar, z pochodzenia piñczówian lub mieszkañców dawnego powiatu piñczowskiego, stworzona po wielu latach dociekañ i poszukiwañ, liczy a¿ 80 nazwisk. A s± to nie tylko oficerowie wojska, ¿o³nierze, policjanci, wielu jest cywili, przedstawicieli ró¿nych profesji.
Na szczê¶cie, choæ up³ynê³o ju¿ wiele lat, s± osoby, które nie pozwol±, aby wygas³a pamiêæ o pomordowanych rodakach. S± to miêdzy innymi Janina Kosiñ - cz³onkini zarz±du Towarzystwa Przyjació³ Ponidzia i Teresa Znojek - kombatantka Szarych Szeregów. Dziêki staraniom tych pañ zosta³y wykonane pami±tkowe tablice umieszczone w miejscu straceñ Na Zawiezieniu, w lesie micha³owskim i przy klasztorze ojców franciszkanów na Mirowie a ods³oniêcie nast±pi w 70 rocznicê "Katynia".
Faktem historycznym stanie siê z pewno¶ci± uroczyste zasadzenie Dêbu Pamiêci i ods³oniêcie tablicy z nazwiskami pomordowanych w miejscu straceñ.
Wymiar religijny nada uroczysto¶ciom rocznicowym msza ¶wiêta w intencji ofiar Katynia odprawiana w klasztorze OO. Franciszkanów, obok którego funkcjonuje Kaplica Katyñska. Natomiast ostatniego dnia kwietnia w lesie w Micha³owie posadzone zostan± Dêby Pamiêci, których 80 sztuk podarowa³o na ten cel Nadle¶nictwo Piñczów, a jednocze¶nie wspó³organizator obchodów.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:45, 08:05, 08:35,

Grodzisko:
Dzi: 07:50, 08:10, 08:40,

Rynek:
Dzi: 07:35, 07:55, 08:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz