Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Neonówka w Piñczowie 08.05.2016.
Nasze miasto

Wczorajsze popo³udnie wspominamy z u¶miechem na ustach, na my¶l o minionym wystêpie kabaretu Neonówka.

Wroc³awska grupa za³o¿ona z inicjatywy Romana ¯urka wziê³a pod skrzyd³a Rados³awa Bieleckiego i Micha³a Gawliñskiego. Tak powsta³a Neonówka, niezmiennie znajduj±ca siê w ¶cis³ej czo³ówce polskiej sceny kabaretowej.

Tym razem arty¶ci zawitali do Piñczowa ¶wiêtuj±c ogólnopolsk± tras± 15-lecie swojego istnienia. Panowie zaprezentowali zgo³a 1,5 godzinny program, bogaty w kabaretowe hity zespo³u jak „Ksi±dz i ko¶cielny”, „Niebo”, „Mieszko i Dobrawa”, ale w zupe³nie nowych aran¿acjach. Widzowie bawili siê przednio przy premierowych skeczach „W urzêdzie”, „Samolot” oraz „Kandydat na burmistrza” pokazuj±cych aktualne problemy spo³eczno-polityczne w krzywym zwierciadle. Na scenie wyst±pi³a ca³a rzesza komicznych postaci, m.in.: Wandzia Nierusz, ksi±dz, ko¶cielny, ma³¿eñstwo Paciaciaków.

Publiczno¶æ reagowa³a salwami ¶miechu a wystêp zakoñczy³y gromkie brawa. Po wystêpie mo¿na by³o nabyæ pami±tkowe koszulki, p³yty DVD z pe³nym programem kabaretu, chêtni otrzymali autografy a arty¶ci chêtnie pozowali do zdjêæ z fanami.

Niestety agencja organizuj±ca wystêp nie umo¿liwi³a naszemu portalowi przeprowadzenia wywiadu z artystami, a tak¿e ogranicza³a mo¿liwo¶æ robienia fotografii, mimo akredytacji na koncert kabaretu.

 


Tekst: Irmina Wo³czyk , Piotr M³ynek
Foto: Piotr M³ynek

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:10, 12:35, 13:00,

Grodzisko:
Dzi: 11:50, 12:15, 12:40,

Rynek:
Dzi: 12:00, 12:25, 12:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz