Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Otwarcie wystawy po¶wiêconej ks. prof. Tischnerowi 12.05.2016.
MuzeumMuzeum Regionalne w Piñczowie zaprasza na otwarcie wystawy po¶wiêconej ks. prof. Tischnerowi 12 maja o gdzinie 18.00
Józef Tischner urodzi³ siê 12 III 1931 roku w Starym S±czu. Jego rodzice byli nauczycielami. M³ode lata spêdzi³ w £opusznej, gdzie ojciec by³ kierownikiem szko³y. W czasie wojny rodzina Tischnerów opu¶ci³a £opuszn±. Do 1942 roku mieszkali w Rogo¼niku. W 1945 roku zosta³ przyjêty do gimnazjum w Nowym Targu, gdzie zda³ tzw. du¿± maturê. W maju 1950 roku zosta³ studentem Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.

26 czerwca 1955 roku przyj±³ ¶wiêcenia kap³añskie z rak biskupa Franciszka Jopa. W latach 1955-1957 studiowa³ na Wydziale Filozofii Chrze¶cijañskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po powrocie do Krakowa kontynuowa³ studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Równocze¶nie pracowa³ jako wikariusz w parafii ¶w. Miko³aja w Chrzanowie w 1957-1959 i parafii ¶w. Kazimierza w Krakowie (1959-1963). W 1963 obroni³ doktorat u profesora Romana Ingardena na UJ.

Od 1963 roku wyk³ada³ filozofie w Wy¿szym Seminarium Duchownym, pó¼niej na Papieskim Wydziale Teologicznym, a od 1981 w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1974 roku habilitowa³ siê w ATK. By³ cenionym rekolekcjonist± i wyk³adowc±. Od 1980 roku wyk³ada³ filozofiê dramatu w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej w Krakowie oraz filozofiê na Wydziale Filologicznym na UJ. W roku 1981 pe³ni³ funkcjê dziekana na Wydziale Filozoficznym PAT, a od 1985 by³ profesorem nadzwyczajnym tej uczelni. Jednocze¶nie wspó³za³o¿yciel i prezydent Instytutu Nauk o Cz³owieku w Wiedniu (1981). Kawaler Orderu Orla Bia³ego 20 wrze¶nia w roku 1999. Doktor honoris causa Uniwersytetu £ódzkiego i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie, a tak¿e laureat wielu nagród m.in. Pen Clubu w roku 1993.

Jest autorem wielu ksi±¿ek, w tym dziel filozoficznych:„Filozofia dramatu”, „Spór o istnienie cz³owieka”, oraz zbioru szkiców i esejów po¶wieconych problematyce spo³ecznej, religijnej i filozoficznej: „¦wiat ludzkiej nadziei”, „Etyka solidarno¶ci”, „Tischner czyta katechizm”. Szczególne miejsce w jego twórczo¶ci zajmuje utwór nawi±zuj±cy do tradycji góralskiej gawêdy napisany gwar± podhalañsk± w roku 1997 pt. „Historia filozofii po góralsku”. Szeroka popularno¶æ przynios³y Tischnerowi programy telewizyjne i audycje radiowe.

W ostatnich latach ¿ycia zachorowa³ na raka krtani. Zmar³ 28 czerwca 2000 roku w Krakowie, zosta³ pochowany 2 sierpnia w £opusznej.

¬ród³o: www.tischner.info.pl
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz