Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Tydzieñ bibliotek - zapraszamy na wystawy. 12.05.2016.
Nasze miasto
Przypominamy, ¿e trwa Tydzieñ Bibliotek i z tej okazji w naszej bibliotece mo¿na zobaczyæ dwie ciekawe wystawki. Pierwsza, zatytu³owana "Nasze ¦wiêtokrzyskie...", to wystawka akwareli autorstwa Aleksandra Jasina, które kilka lat temu ukazywa³y siê jako dodatek do "Echa Dnia". Przedstawiaj± one najpiêkniejsze zak±tki naszego województwa, m.in. ¦wiêty Krzy¿, kaplicê ¶w. Anny w Piñczowie, Pa³ac Biskupów w Kielcach, zamek Krzy¿topór w Uje¼dzie.


Wystawka ta ma zachêciæ naszych czytelników do zwiedzania ¦wiêtokrzyskiego i poznawania jego zabytków, nie tylko podczas wycieczek, ale i przez literaturê, typu przewodniki, czy gazety, zgodnie z has³em tegorocznego Tygodnia Bibliotek "Biblioteka inspiruje".

Druga z prezentowanych wystaw zatytu³owana jest "Pisarze i ich pseudonimy". Jest to wystawka ksi±¿kowa pisarzy, którzy zwykle tworzyli pod pseudonimami. Doskonale znamy Boles³awa Prusa, ale nie zdajemy sobie sprawy, ¿e jego prawdziwe nazwisko to Aleksander G³owacki. Popularny pisarz dla dzieci Jan Brzechwa naprawdê nazywa³ siê Jan Lesman. A autorka "Moralno¶ci Pani Dulskiej" Gabriela Zapolska w rzeczywisto¶ci nazywa³a siê Maria Korwin-Piotrowska.


Serdecznie zachêcamy do odwiedzania wystaw.

tekst i foto:
Biblioteka Publiczna w Piñczowie
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz