Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Zagraj± na Festynie Rodzinnym 17.05.2016.
Nasze miastoZ pocz±tkiem czerwca zagraj± na Festynie Rodzinnym w Piñczowie, a mowa o Zespole Pozytywnie Nakrêceni. Festyn odbêdzie siê 5 czerwca a ju¿ dzi¶ zespó³ zachêca na swoim funpage: " Drodzy POZYTYWNI! Pragniemy z ca³ego serducha podziêkowaæ Wam za wsparcie jakie nam okazali¶cie! Za Wasz cenny czas spêdzony na g³osowaniu i zachêcaniu kolejnych osób by nam pomogli! Na chwilê obecn± nasza przygoda z Polsatem dobieg³a koñca ale to tylko dziêki Wam mogli¶my co¶ takiego prze¿yæ! Jeszcze raz dziêkujemy, ¿e jeste¶cie z nami i dalej nam kibicujecie. W ramach wdziêczno¶ci chcemy Was gor±co zaprosiæ na PIERWSZY KONCERT w nowym sezonie. Bêdzie nam bardzo mi³o je¶li t³umnie nas odwiedzicie!

Zespó³ tworz±:  Marek Omasta - za³o¿yciel i kierownik ca³ej bandy - vocal, akordeon Ewa Jeske - vocal Szymon Zió³kowski - saksofon Bart³omiej Cipirski - klarnet Krzysztof Chmielarz - tr±bka Marcin D±browski - perkusja Patryk Siekiera - gitara Zbyszek Marciniec- gitara basowa

Wkrótce wiêcej informacji na temat wydarzenia


Per M | pinczow.org
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz