Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
LAS 2016 - æwiczenia stra¿aków na terenie nadle¶nictwa Piñczów 18.05.2016.
Stra¿13 maja 2016 r. na terenie le¶nictwa Micha³ów odby³y siê æwiczenia po¿arnicze pod kryptonimem „Las 2016”, koordynatorem oraz organizatorem æwiczeñ by³ komendant powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie st. bryg. W³adys³aw Wêgrzynowicz przy wspó³pracy z nadle¶niczym Nadle¶nictwa Piñczów Andrzejem Wójciakiem, starost± piñczowskim Zbigniewem Kierkowskim, wójtem gminy Micha³ów Miros³awem Walaskiem oraz prezesem „Aeroklubu Piñczowskiego” Andrzejem W³odarczykiem.


W trakcie æwiczeñ stra¿acy „walczyli” z po¿arem lasu oraz doskonalili techniki ratownictwa wysoko¶ciowego podczas akcji ratunkowej lotniarza uwiêzionego w koronach drzew. Na uwagê zas³uguje równie¿ realistycznie symulowane zdarzenie, w którym poszkodowane zosta³y osoby przebywaj±ce w poje¼dzie przygniecionym przez konar drzewa.


W æwiczeniach zaanga¿owani byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Piñczowie, stra¿acy ochotnicy z terenu powiatu piñczowskiego i buskiego, s³u¿ba le¶na nadle¶nictwa Piñczów oraz zespó³ ratownictwa medycznego z Piñczowa. Dzia³aniami na szczeblu taktycznym dowodzi³ z-ca komendanta powiatowego PSP w Piñczowie bryg. Wojciech Bucki.
Z ramienia komendy wojewódzkiej PSP æwiczenia nadzorowa³ bryg. Pawe³ Ksel.


Æwiczenia by³y doskona³± okazj± do utrwalenia technik ratowniczych przez stra¿aków oraz do przeæwiczenia wzajemnego wspó³dzia³ania pomiêdzy poszczególnymi jednostkami.


Poszczególne epizody sk³adaj±ce siê na scenariusz dzia³añ rozgrywane by³y w du¿ej mierze jednocze¶nie z udzia³em znacznych si³ i ¶rodków jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, co z pewno¶ci± wp³ynê³o na doskonalenie umiejêtno¶ci taktyki i dowodzenia po¶ród dowódców poszczególnych odcinków bojowych i samego dowodz±cego dzia³aniami.


Z ramienia w³adz samorz±dowych by³a to okazja to wdro¿enia procedur zwi±zanych z zarz±dzaniem kryzysowym na poziomie gminy oraz powiatu.


Manewry zakoñczy³y siê zbiórk± pododdzia³ów na terenie „szkó³ki le¶nej” w Micha³owie.opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: archiwum KP PSP w Piñczowie
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz