Niedziela 16 Grudnia 2018 *** Imieniny: Albina, Zdzisawa, Zdzisaw, Alicja, Sebastian
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:06
Zachd soca: 15:00

Dzie trwa:
10 Godzin 53 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 4:28
Dzieñ Dziecka z PSCK 24.05.2016.
PSCK
1 czerwca, w Dniu Dziecka, serdecznie zapraszamy do Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury na wernisa¿ otwieraj±cy wyj±tkow± wystawê prac I Przegl±du Twórczo¶ci Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad sto prac, ka¿da z nich innego autora. W przewa¿aj±cej mierze s± to prace wykonane przez przedszkolaków i uczniów szkó³ podstawowych. Tematyka wystawy to Piñczów w czterech porach roku; nie zabraknie te¿ akcentów z ulubionych bajek.


Uwagê zwraca kolorystyka, ró¿norodno¶æ i intensywno¶æ barw, które pokazuj±, ¿e tworzenie sprawia dzieciom du¿± rado¶æ i satysfakcjê. Uroczysty wernisa¿ otwieraj±cy wystawê odbêdzie siê 1 czerwca o godzinie 17:15 w holu g³ównym PSCK (I piêtro). Serdecznie zapraszamy


PSCK
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz