Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Dni bezpieczeñstwa w schronisku dla nieletnich w Gackach 25.05.2016.
Stra¿W dniach od 19 oraz 20 maja 2016 r. w schronisku dla nieletnich w gackach odby³y siê „dni bezpieczeñstwa”. Rokrocznie Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie ¶ci¶le wspó³pracuje z dyrekcj± schroniska w zakresie organizacji ju¿ cyklicznego przedsiêwziêcia.


Akcja mia³a na celu wpoiæ wychowankom schroniska oraz uczniom Szko³y Podstawowej w Gackach podstawowe zasady bezpieczeñstwa po¿arowego w ¿yciu codziennym i w sposób ciekawy przedstawiæ dzieciom i m³odzie¿y aspekty pracy stra¿aków PSP.


19 maja wychowankowie schroniska uczestniczyli w prelekcji dotycz±cej m. in. sposobu u¿ycia podrêcznego sprzêtu ga¶niczego, alarmowania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej oraz sposobu postêpowania na wypadek po¿aru w obiekcie. Nastêpnie ka¿dy z uczestników móg³ samodzielnie u¿yæ ga¶nicy podczas symulowanego po¿aru cieczy palnej. Prelekcjê oraz nadzór nad u¿yciem podrêcznego sprzêtu ga¶niczego prowadzi³ kpt. Pawe³ Obwa¿anek.


20 maja wychowankowie schroniska, uczniowie szko³y podstawowej oraz nauczyciele i wychowawcy mogli obserwowaæ dzia³ania stra¿aków tutejszej komendy podczas symulowanego po¿aru budynku oraz konieczno¶ci ewakuacji wszystkich jego u¿ytkowników w warunkach zadymienia. Nasi funkcjonariusze zaprezentowali posiadany sprzêt po¿arniczy oraz swoje umiejêtno¶ci podczas poszczególnych dzia³añ zwi±zanych z ratowaniem zdrowia i ¿ycia. Pokazy przeplatane by³y pogadankami zwi±zanymi z bezpieczeñstwem po¿arowym i prawid³owym postêpowaniem w codzienno¶ci.


Nad bezpiecznym i prawid³owym przebiegiem æwiczeñ oraz pokazów czuwa³ zastêpca komendanta powiatowego PSP w Piñczowie bryg. Wojciech Bucki.opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: archiwum Schroniska dla Nieletnich w Gackach
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz