Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Dzieñ Matki w wydaniu Haliny Kunickiej. 28.05.2016.
Nasze miasto
"W pi±tkowy wieczór Halina Kunicka wyst±pi³a na scenie PSCK z recitalem w ramach obchodów Dnia Matki
Artystce akompaniowa³ na pianinie znakomity kompozytor Czes³aw Majewski. Wokalistka w kwiecie wieku,wci±¿ zadziwia energi± i zara¿a optymizmem.Za¶piewa³a swoje najwiêksze przeboje a zaczê³a utworem "Niby jest z³e a jednak fantastycznie" S³yszeli¶my "Wêdrujemy" z tekstem wiersza M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej piosenkê " Graj Panie Czesiu,graj" napisan± przez przyjaciela W. Korcza. "Niepokój do wynajêcia" ze s³owami W. M³ynarskiego piosenkê M. Hemara "Próba generalizacji"By³ utwór pro¶ba "Je¶li mo¿esz zrób co¶ dobrego" Nie zabrak³o szlagierów "Lato,lato,lato czeka","Niech no tylko zakwitn± jab³onie"
oraz przebój "To by³y piêkne dni" który napisa³ dla ¿ony Lucjan Kydryñski


Pod koniec koncertu Dyrektor PSCK Iwona Sênderowska wrêczy³a artystce kwiaty a ta zaprosi³a publiczno¶æ do wspólnego ¶piewania "Niby nic a tak to siê zaczê³o..." Publiczno¶æ z w³odarzami na czele gromko ¶piewali a koncerty nagrodzi³y owacje na stoj±co "Spotkamy siê za 10 lat" tak obieca³a nam Pani Kunicka.
Foto i tekst: Irmina Wo³czyk
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz