Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
W Piñczowie trudno zaparkowaæ 21.03.2010.
Nasze miastoMieszkañcy Piñczowa narzekaj± na brak miejsc parkingowych w centrum miasta. Twierdz±, ¿e w³adze niewiele robi±, aby tê sytuacjê poprawiæ. Jan Bêbenek, radny powiatu piñczowskiego uwa¿a, ¿e mo¿liwe jest zbudowanie nowych zatoczek parkingowych ale brakuje chêci.
Jak powiedzia³ - w ubieg³ym roku remontowano ulice 3 Maja, w pobli¿u urzêdu. Mo¿na by³o porozumieæ siê z poblisk± wspólnot± mieszkaniow± i przy okazji remontu wykonaæ kilka zatok parkingowych, ale tego nie zrobiono".

Radny dodaje, ¿e dobrym rozwi±zaniem by³aby budowa parkingu wielopoziomowego w centrum Piñczowa. Twierdzi, ¿e konieczna jest te¿ budowa obwodnicy miasta.

Tymczasem Marek Zatorski zastêpca burmistrza Piñczowa ¼ród³o problemu widzi gdzie indziej. Mówi, ¿e nie sposób dogoniæ przyrostu samochodów posiadanych przez mieszkañców miasta.

Jednocze¶nie dodaje, ¿e w tym roku planowana jest du¿a inwestycja drogowa na ulicy Republiki Piñczowskiej. W pobli¿u targowiska powstanie nowy parking na oko³o 30 samochodów.

Micha³ Michta
michal.michta@radio.kielce.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz