Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Koncert dla Zuzi - relacja 22.03.2010.
Nasze miasto
Mówi siê, ¿e jedna jaskó³ka wiosny nie czyni, ale jeden koncert - bez w±tpienia tak - obudzi³ wiosnê w sercach piñczowian. W niedzielne popo³udnie, pierwszego dnia wiosny, Gimnazjum nr 2 radosnymi, pe³nymi nadziei brzmieniami, zaprasza³o go¶ci do udzia³u w tej dobroczynnej akcji. Oprócz pozytywnego przekazu dla Zuzi Kasprzyk, ¿e jeste¶my przy niej i wierzymy w jej rych³y powrót do zdrowia, ofiarowali¶my tak¿e wsparcie materialne. Przeprowadzili¶my kwestê, podczas której obdarowywali¶my s³odkimi serduszkami hojnych darczyñców. Mimo, ¿e publiczno¶æ nie by³a tak liczna, jak oczekiwali¶my, to przybyli ochoczo nape³niali puszki. Wysoki poziom imprezy zapewni³a znakomita obsada muzyczna, wystarczy wymieniæ Green Street Project, który przez ponad godzinê gra³ z prawdziw± pasj± i kilkakrotnie bisowa³, GPS Band, czyli muzykalna rodzina Paradziejów w doskona³ej formie, Krzysztof Zió³kowski - artysta samowystrarczalny - sam pisze, komponuje, ¶piewa i soli¶ci piñczowskiej Szko³y Muzycznej - dali ¶wietny popis pianistycznych umiejêtno¶ci.


Przyby³a równie¿ mama Zuzi i wujostwo dziewczynki, dla ktorych by³a to chwila relaksu w ciê¿kich zmaganiach z chorb± dziecka i okazja, by przekonaæ siê, ¿e s± jeszcze ludzie gotowi bezinteresownie pomóc potrzebuj±cemu. W akcjê zaanga¿owa³o siê równie¿ ko³o PCK dzia³aj±ce w Szkole Podstawowej nr 1, któremu uda³o siê zebraæ 350 z³. Pieni±¿ki w najbli¿szych dniach zostan± przelane na konto Fundacji "Vive Serce Dzieciom" w Kielcach, która przeka¿e je rodzicom Zuzi, aby mogli zakupoæ leki niezbêdne do leczenia przed i po przeszczepie.


Nie bacz±c na frekwencjê, mo¿na ¶mia³o zaliczyæ imrezê do udanych. Publiczno¶æ skwitowa³a koncert gromkimi brawami.
Serdeczne podziêkowania nale¿± siê Przyjacio³om Zuzi: Gimnazjum nr 2, PSCK, UMiG, Zak³ad Cukierniczy Marzena £y¿wiñska, Restauracja Kwadrans Wies³aw Tyra³a, Mieczys³aw Sas. To im zawdziêczamy salê, wyposa¿enie, sprzêt nag³a¶niaj±cy, catering oraz ¶rodki finansowe konieczne dla zorganizowania koncertu.
Dziêkujemy wszystkim, których nie wymienili¶my, a którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do zrealizowania koncertu dobroczynnego.


WIÊCEJ ZDJÊÆ JU¯ WKRÓTCE JAK I RELACJA RADIA KIELCE
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:00, 13:25, 13:50,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 13:15, 13:40, 14:05,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz