Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Góry ¦wiêtokrzyskie znane i nieznane 19.03.2010.
Nasze miasto
W czwartek 18 marca czytelnicy piñczowskiej biblioteki mieli okazjê wys³uchaæ ciekawej prelekcji o Górach ¦wiêtokrzyskich. Prelegentem by³ Tomasz W±growski, znany przewodnik ¶wiêtokrzyski, instruktor krajoznawstwa Polski, organizator turystyki kwalifikowanej, który jak rzadko kto potrafi opowiadaæ o najciekawszych miejscach naszego województwa.
Zebrani w czwartkowy wieczór w holu biblioteki publicznej wys³uchali wyk³adu na temat Gór ¦wiêtokrzyskich, ale ukazanych przez pryzmat twórczo¶ci Stefana ¯eromskiego, Adolfa Dygasiñskiego czy Stanis³awa Staszica. Wypowied¼ prelegenta obrazowa³y dodatkowo wy¶wietlane na ekranie zdjêcia najciekawszych zak±tków Gór ¦wiêtokrzyskich oraz fragmenty powie¶ci i dzienników ¯eromskiego czy Staszica, bezpo¶rednio odnosz±cych siê do najstarszych gór Polski. S³uchacze zobaczyli wiêc m.in. Ciekoty - miejscowo¶æ w której m³odo¶æ spêdzi³ Stefan ¯eromski czy Wiern± Rzekê, w której rozgrywa siê akcja powie¶ci pisarza o takim w³a¶nie tytule.


Prelekcja Tomasza W±growskiego dostarczy³a s³uchaczom informacji nie tylko z zakresu geografii i przyrody Gór ¦wiêtokrzyskich, ale by³a tak¿e ciekaw± lekcj± historii tego wyj±tkowego w skali Polski miejsca.


Biblioteka Publiczna w Piñczowie
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:35, 13:00, 13:25,

Grodzisko:
Dzi: 12:40, 13:05, 13:30,

Rynek:
Dzi: 12:50, 13:15, 13:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz