Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Ruszy³a renowacja samolotu. 07.06.2016.
Nasze miasto
Rozpoczê³a siê kosztowna i czasoch³onna renowacja samolotu TS-8 Bies, który od wielu lat niszcza³ ustawiony przy naszym piñczowskim Zalewie. Maszyna jest niew±tpliwie jedn± z wizytówek miasta, a wystawiona na dzia³anie warunków atmosferycznych jest obecnie w z³ym stanie technicznym.Konieczne sta³o siê podjêcie dzia³añ w celu jej odrestaurowania. Inicjatorem tego pomys³u by³o Stowarzyszenie Ziemia Piñczowska. To w³a¶nie jego cz³onkowie jako pierwsi zabiegali o zajêcie siê samolotem. Do³±czyli pó¼niej do nich zwolennicy tej inicjatywy oraz osoby, które posiadaj± odpowiedni± wiedzê i  mog± pomóc w jego odbudowie.Swoj± pomoc zaoferowa³ w³a¶ciciel firmy „EKO-IN¯” Pan Stanis³aw Misztal. Jego przedsiêbiorstwo zajmuje siê produkcj± oraz transportem konstrukcji metalowych i posiada odpowiedni sprzêt i przeszkolonych pracowników, którzy mog± podj±æ siê remontu. Zdemontowano ju¿ i przetransportowano do siedziby firmy skrzyd³a Biesa. W najbli¿szym czasie podobnie stanie siê z pozosta³ym kad³ubem maszyny.


Na wszystkich chêtnych, którzy chc± mieæ swój drobny wk³ad w prace nad samolotem zapraszamy do zakupienia okoliczno¶ciowych, pami±tkowych cegie³ek w nomina³ach: 5, 10, 20, 50, 100 z³. Cegie³ki mo¿na nabyæ w Muzeum Regionalnym w Piñczowie oraz w Bibliotece Pedagogicznej w Piñczowie, a ca³kowity dochód z ich sprzeda¿y przeznaczony zostanie na jego odbudowê. Ponadto mo¿na dokonywaæ wp³at bezpo¶rednio na specjalnie w tym celu utworzone konto podane poni¿ej:

87 8509 0002 2001 0001 4401 0002.

Serdecznie zapraszamy do przy³±czenia siê.


¼ród³o: PP| pinczow.com.pl
zdjêcia: £N pinczow.org
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:35, 13:00, 13:25,

Grodzisko:
Dzi: 12:40, 13:05, 13:30,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz