Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
II ¦wiêtokrzyski Rajd Ratownictwa Medycznego (video) 11.06.2016.
Nasze miasto
Nasze miasto by³o gospodarzem tegorocznej edycji II ¦wiêtokrzyskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego Ponidzie 2016 organizowanego przez ¦wiêtokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Medycznego.
Impreza przyci±gnê³a zespo³y ratownictwa medycznego z ca³ego województwa. Aren± medycznych zmagañ by³a Hala Widowiskowo-Sportowa w Piñczowie, gdzie w godzinach 7-16 ekipy ratownicze rywalizowaly w konkurencjach praktycznych i teoretycznych. Rajd obejmowa³ szereg imprez towarzysz±cych zlokalizowanych w Parku Miejskim. Tam odby³ siê konkurs wiedzy "Potrafiê udzielaæ pomocy" dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum z Piñczowa i okolic. Ponadto w ramach akcji profilaktycznej "Dzieñ dla serca" mo¿na by³o zasiêgn±æ porady lekarzy-kardiologii z Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii INTERCARD. A w tym samym czasie  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach prowadzi³o akcjê oddawania krwi.Imprezê uatrakcyjni³y pokazy ratownictwa medycznego wspó³organizowane przez Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI, odbywaj±ce siê na piñczowskim zalewie i Areoklub w terenie. O godzinie 18:00 Dyretor ¦CRMiTS w Kielcach, Sekretarz Miasta i Gminy Piñczów oraz Starosta Piñczowski dokonali uroczystego zamkniêcia i og³osili wyniki .W zawodach wiedzy o ratownictwie zwyciê¿y³o piñczowskie Gimnazjum nr 1, II miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa nr 2 a trzecie Gimnazjum w Wêchad³owie. Natomiast w zmaganiach za³óg ratowniczych bezapelacyjnie zwyciê¿y³ Piñczów, na II miejscu uplasowa³ siê zespó³ z Jêdrzejowa a tu¿ za nim ekipa z Kazimierzy Wielkiej. Mo¿emy byæ dumni z naszych ratowników i zdolnej m³odzie¿y.wiêcej zdjêæ wkrótce w naszej galeriiRealizacja PM | IW
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:10, 12:35, 13:00,

Grodzisko:
Dzi: 12:15, 12:40, 13:05,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz