Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 4

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Kolejne ³±czenie sznurówek ju¿ w niedzielê - zaprasza S³awomir 11.06.2016.
Sport
W najbli¿sz± niedzielê 12 czerwca planowane kolejne „³±czenie sznurówek”. Tym razem Biegnê, ale dok±d „BAD” wraz z 5 Sów Team Piñczów zapraszaj± nad Nidê. Trasa ³agodna, po równym terenie na dystansie 6 km, tempo dostosowane do wszystkich – to powinno zainteresowaæ pocz±tkuj±cych biegaczy.Ma³o tego. Mamy tak¿e co¶ specjalnego dla ca³ych rodzin – aktywna niedziela na rowerach. Mama, tata biegnie a dzieci jad± obok na rowerku, rowerze.
W celu wspólnego zrealizowania naszego pomys³u nale¿y wzi±æ rower, do³±czyæ do niego rodzinê i z takim ekwipunkiem zameldowaæ siê na by³ym dworcu PKS o godz. 15:30.

My ze swojej strony gwarantujemy ¶wie¿e powietrze, relaks, dobre towarzystwo, przyjemne zmêczenie po wszystkim, a tak¿e zajefajne uczucie dobrze wykorzystanego wolnego czasu.
Tak¿e ten... zapraszamy do nas. Czê¶æ pobiegnie, czê¶æ pojedzie na rowerze... bêdzie fajnie. Kto wie, mo¿e razem zapocz±tkujemy now± ¶wieck± tradycjê biegowo – rowerowych niedziel piñczowskich... Wszystko w Waszych rêkach... to jest... ten … w nogach. Wszystko w nogach. Waszych... i naszych w sumie te¿... . Czekamy na Was


¬ród³o: Biegnê, ale dok±d? "BAD"
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz