Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Piñczowscy stra¿acy zwyciêzcami II Zawodów S³u¿b Mundurowych ... 13.06.2016.
Stra¿
9 czerwca 2016 r. w Busku Zdroju odby³y siê II Zawody S³u¿b Mundurowych w Biegach o Puchar Szafa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. W zmaganiach biegowych na dystansie 6 km rywalizowali ze sob± funkcjonariusze s³u¿b mundurowych podleg³ych Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwu Sprawiedliwo¶ci oraz ¿o³nierze zawodowi.W klasyfikacji dru¿ynowej zespó³ w sk³adzie: kpt. Mateusz Tarka, st. sekc. Artur Karasek i st. str. Damian Aksamit okaza³ siê bezkonkurencyjny zajmuj±c I miejsce. Funkcjonariusze piñczowskiej komendy tak¿e w klasyfikacji indywidualnej zajêli wysokie miejsca oraz uzyskali imponuj±ce czasy. St. str. Damian Aksamit po emocjonuj±cym finiszu uzyska³ drug± lokatê na podium, natomiast st. sekc. Artur Karasek by³ czwarty. W swojej kategorii wiekowej obydwaj zajêli dwa pierwsze miejsca.
Po zaciêtej walce na trasie biegu do piñczowskiej komendy trafi³o ³±cznie piêæ pucharów.


Opracowa³ : kpt. Mateusz Tarka KP PSP Piñczów.
Zdjêcia : kpt. Mateusz Tarka KP PSP Piñczów.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz