Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Czy tej niedzieli komu¶ odbi³a palma? 29.03.2010.
Nasze miasto
Sprawdzili¶my i okaza³o siê, ¿e nic takiego nie mia³o miejsca. A mnogo¶æ palm wedruj±cych przez piñczowski rynek wynika³a po prostu z faktu, ¿e w Niedzielê Palmow± odbywa siê uroczysta procesja z po¶wiêceniem palm wielkanocnych.

Wyruszy³a, jak co roku, z Placu Konstytucji 3 Maja, gdzie mistrzowie rêkodzie³a zaprezentowali najwy¿sze i najdorodniejsze palmy. Byli w¶ród nich tak¿e pensjonariusze Domu Pomocy Spo³ecznej i wiê¼niowie z Zak³adu Karnego w Piñczowie ze swoimi dzie³ami. Procesja zakoñczy³a siê w ko¶ciele ¦wiêtego Jana Aposto³a i Ewangelisty. Tam, podczas uroczystej mszy ¶wietej, ksi±dz kanonik Jan Staworzyñski, dziekan dekanatu piñczowskiego, po¶wiêci³ wszystkie przyniesione palemki. Prze¿ycia duchowe wzbogaci³y pie¶ni wielkopostne, które wykona³ chór Joannis Cantores.

fot. http://www.echodnia.eu/

Na wyplataniu palm spotykaj± siê rokrocznie ko³a gospodyñ tak, jak mia³o to miejsce w bibliotece w Szarbkowie. Miniona niedziela nazywna jest czêsto wierzbn±, gdy¿ wij±c palemki wykorzystuje siê przede wszystkim ga³±zki wierzbowe z baziami.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:05, 08:35, 09:35,

Grodzisko:
Dzi: 07:50, 08:10, 08:40,

Rynek:
Dzi: 07:55, 08:20, 08:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz