Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Zdanie i przyjêcie obowi±zków Komendanta Powiatowego PSP w Piñczowie 20.06.2016.
Stra¿17 czerwca o godzinie 13:00 rozpocz±³ siê uroczysty apel na placu zewnêtrznym Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie z okazji zdania i przyjêcia obowi±zków Komendanta Powiatowego PSP w Piñczowie.

Swoje obowi±zki zdawa³ st. bryg. W³adys³aw Wêgrzynowicz, dla którego by³o to równie¿ po¿egnanie z czynn± s³u¿b± i przej¶cie w stan spoczynku.

Powo³any spo¶ród oficerów po¿arnictwa na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Piñczowie zosta³ st. kpt. Grzegorz Karwat.

Uroczysty apel rozpocz±³ siê z³o¿eniem meldunku przez dowódcê uroczysto¶ci kpt. Paw³a Obwa¿anka Zastêpcy ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robertowi Sabatowi. G³ównym punktem ceremonii by³o uroczyste po¿egnanie i przywitanie ze sztandarem tutejszej komendy oficerów zdaj±cego i przyjmuj±cego obowi±zki, a nastêpnie z³o¿eniu meldunku o zdaniu i przyjêciu obowi±zków.

Z-ca ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat wyrazi³ podziêkowania dla zdaj±cego obowi±zki st. bryg. W³adys³awa Wêgrzynowicza za d³ugoletni±, trudn± s³u¿bê oraz zas³ugi dla naszego powiatu, a jego nastêpcy st. kpt. Grzegorzowi Karwatowi gratulacje, zapewniaj±c równie¿, i¿ powiat piñczowski i jego bezpieczeñstwo powierza w dobre rêce.

Na uroczysto¶ci nie mog³o zabrakn±æ poza zgromadzonymi stra¿akami w³adz samorz±dowych powiatu piñczowskiego na czele ze Starost± Piñczowskim Zbigniewem Kierkowskim.

 

opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek KP PSP w Piñczowie

zdjêcia: archiwum KP PSP w Piñczowie

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz