Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 4

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Meeting bokserski - wyniki. 20.06.2016.
Sport
Ubieg³a sobot± by³a prawdziw± gratk± dla mi³o¶ników walki na piê¶ci. W Hali Widowiskowo-Sportowej odby³ siê pierwszy i na pewno nie ostatni Meeting Bokserski. Na ringu zmierzy³o siê 26 wytrawnych zawodników i dzielne zawodniczki z 12 klubów. Ka¿dy pojedynek by³ pokazem si³y, kunsztu i osobowo¶ci czym budzi³ niek³amane emocje. Dziewi±ta walka nale¿a³a do piñczowianina Paw³a Domaga³y, który z ³atwo¶ci± pokona³ Szymona Kwaska. Jednak najwiêksz±c ekscytacjê wzbudzi³a trzynasta walka która w przeciwnych naro¿nikach ustawi³a pochodz±cego z Piñczowa, utytu³owanego zawodnik walcz±cego w azjatyckiej lidze MMA- Micha³a Pasternaka i dobrze rokuj±cego reprezentanta klubu Nida Piñczów - Sebastiana Wyrzyckiego. Trzy wyczerpuj±ce rundy  zapewni³y widzom wysok± dawkê adrenaliny. Zakoñczy³ werdyktem 2:1 dla m³odego adepta bosku Sebastiana Warzyckiego. Za najlepiej walcz±cego zawodnika uznano Adriana Radlicê z KKB RUSHH Kielce- otrzyma³ puchar. Najlepsz± walk± wieczoru okaza³ siê pojedynek Warzycki kontra Pasterna a zwyciêcê nagrodzono olbrzymim pucharem. Ka¿dy uczestnik Meetingu otrzyma³ na pami±tkê medal.


A tak przedstawia³y siê wyniki sobotnich zmagañ:

Kobiety:
57 kg Monika Trzcina (BMUKS) – Patrycja Wójcik (BMUKS) 3-0

Kadeci:

57 kg Igor Pryga (KS Rojek Kraków)- Kacper Zieliñski (Star Starachowice) 0-3
60 kg Adrian Radlica (KKB RUSHH Kielce) – Karol Zieliñski (Star Starachowice) 1 TKO
70 kg Wi±cek Dominik (Fighter Kielce) – Damian Rojek (KS Rojek Kraków) 0-3

Juniorzy:

75 kg Krzysztof Martys (Broñ Radom) – Tomasz Kosiba (Grappling Kraków) 3-0

Seniorzy:

69 kg Piotr Jaworski – Mateusz Powêski (Grappling Kraków) 1 TKO
69 kg Krystian Ciesielski (Fighter Kielce) – Micha³ Chmura (Grappling Kraków) 0-3
69 kg Patryk Pasternakiewicz (KKB RUSHH Kielce) – Karol Sad³ocha  (SK Kickboxing Kielce) 3-0
75 kg Pawe³ Domaga³a (SK Kickboxing Kielce) – Szymon Kwasek (Muay thai Kielce) 3-0
81 kg Micha³ Rowiñski (Szko³a Walki Drwala Kraków) – Borys Ma³ysza (Grappling Kraków) 1 TKO
81 kg Damian Frydrych (Fighter Kielce) – Artur Czechowski (Grappling Kraków) 1-2
91 kg Norbert Smolarczyk (Fighter Kielce) – Krzysztof Og³aza (Broñ Radom) 0-3 (walkower)
91 kg Micha³ Pasternak (Fighter Kielce) – Sebastian Wyrzycki (Nida Piñczów).


IW | pinczow.org
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz