Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Potrójny jubileusz "Staszica" 21.06.2016.
Nasze miasto
W ubieg³± sobotê, 18 czerwca,  Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica w Piñczowie mia³ niezwyk³± okazjê do ¶wiêtowania: 80- lat istnienia szko³y zawodowej w Piñczowie, 40- lecie utworzenia Zespo³u oraz 20- lecie ustanowienia patrona szko³y.


Uroczysto¶ci przyci±gnê³y bez ma³a dwustu go¶ci, w¶ród nich pracownicy, absolwenci i wszyscy Ci, których losy splot³y siê z ¿yciem szko³y.
Jubileusz pozwoli³ na przywo³anie historii piñczowskiego szkolnictwa zawodowego, osoby patrona, ale zabra³ tak¿e go¶ci w podró¿ sentymentaln± w beztroskie lata szkolne.Obchody rozpoczê³a uroczysta Msza ¦w. w intencji uczniów i nauczycieli. Nastêpnie czê¶æ oficjalna przenios³a siê do sali gimnastycznej, gdzie dyrektor ZSZ - Tadeusz Niewygoda przytoczy³ historiê placówki. Do zgromadzonych przemawiali by³y dyrektor szko³y, w³odarze miasta - burmistrz i starosta oraz znakomici go¶cie- dr Krzysztof W±torek, rektor WSEPiNM w Kielcach, niegdy¶ uczeñ oraz profesor Adam Massalski. Absolwentów reprezentowa³ Zbigniew Kaleta, poruszaj±c zebranych wierszem autorstwa swojego taty, niegdy¶ nauczyciela ZSZ. W imieniu Rady Rodziców przemówila jej przewodnicz±ca - Jadwiga Stelmaszyñska.Wszyscy go¶cie gratulowali szkole dotychczasowych sukcesów i ¿yczyli kolejnych lat ¶wietno¶ci. Wychowankowie szko³y dali popis swoich artystycznych talentów a dyrekcja z³o¿y³a podziêkowania sponsorom za wsparcie.


Zgromadzeni upamiêtnili patrona wi±zank± z³o¿on± pod pomnikiem, a ku pamiêci zmar³ych pracowników zapalono znicze na miejscowym cmentarzu.
Teraz czekamy na okr±g³± setn± rocznicê i ¿yczymy Szkole jeszcze wielu pokoleñ znakomitych absolwentów.

(materia³ video wkrótce w naszym dziale)
(wiêcej zdjêæ w naszej galerii wkrótce)

PM | IW | pinczow.org

Komentarze
#1 | jolajola dnia 28-06-2016 14:47
Kiedy video z uroczysto¶ci? bo od tygodnia pisze ¿e wkrótce bo by³am Smile super by³o wróciæ do starych murów szkolnych i zobaczyæ znajome twarze
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:55, 10:25, 10:55,

Grodzisko:
Dzi: 10:00, 10:30, 11:00,

Rynek:
Dzi: 10:10, 10:40, 11:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz