Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
MONITORING PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA MIASTA PIÑCZOWA 23.06.2016.
Policja
Wczoraj Komenda Powiatowa Policji w Piñczowie zorganizowa³a debatê spo³eczn±, w której udzia³ wziêli mieszkañcy miasta oraz przedstawiciele w³adz samorz±dowych. Tematem spotkania by³ plan monitoringu przestrzeni publicznej.

Koncepcja budowy systemu monitorowania miasta nie jest nowym pomys³em. Ju¿ od kilku lat pojawiaj± siê g³osy przemawiaj±ce za konieczno¶ci± monta¿u takiego systemu ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Jak siê wydaje idea w ostatnim czasie zaczê³a nieco nabieraæ konkretniejszych kszta³tów. Sta³o siê to za spraw± kierownictwa piñczowskiej Policji, która zobowi±za³a siê do obs³ugi systemu. Rozmowy i konsultacje pomiêdzy Policj± a Urzêdem Miasta trwaj± w tej sprawie ju¿ od kilku miesiêcy.


Miêdzy innymi o tym mówi³ do uczestników debaty Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Piñczowie m³. insp. Grzegorz Makuch. Przedstawi³ równie¿ prezentacjê, w której wyja¶ni³ zebranym czym jest monitoring i przestrzeñ publiczna, cele budowy i funkcjonalno¶ci systemu monitorowania, uprawnienia s³u¿b w zakresie monitoringu, proponowane przez Policjê lokalizacje monitoringu na terenie miasta oraz mo¿liwo¶ci i skutki wykorzystania systemów monitorowania na  przyk³adzie innych miast, które korzystaj± ju¿ z tego typu rozwi±zañ. Prowadz±cy wykorzystuj±c prezentacjê multimedialn± zobrazowa³ stan bezpieczeñstwa w przestrzeni publicznej w 2016 r. oraz mo¿liwy wp³yw monitoringu na jego poprawê oraz eliminacjê i wykrycie ewentualnych nieprawid³owo¶ci.

Dalsz± czê¶æ spotkania wype³ni³a dyskusja mieszkañców i radnych Rady Gminy. Wszyscy zgodnie poparli ideê, zgodzili siê na proponowan± lokalizacjê, z zastrze¿eniem zakupu systemu umo¿liwiaj±cego jego rozbudowê i rozszerzenie w przysz³o¶ci o kolejne kamery montowane w miejscach najwiêkszego zagro¿enia.


Opr. DS

¬ród³o: KPP w Piñczów
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz