Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Cztery dni projekcji... 25.06.2016.
PSCK
Cztery dni projekcji, kilkuset widzów, warsztaty i spotkanie z twórcami. W czwartek zakoñczy³a siê pierwsza edycja w Piñczowie, a druga w Polsce, Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i M³odzie¿y KINOLUB. Skierowany do m³odych widzów Festiwal by³ okazj± do zaprezentowania produkcji filmowych, które nie tylko s± dobr± rozrywk±, ale ciekaw± i wci±gaj±c± form± sztuki, stoj±c± w opozycji do powszechnego kina rozrywkowego.

Piñczów po raz pierwszy zosta³ w³±czony do projektu Kinolub. £±cznie znalaz³o siê w nim 10 miast z piêciu województw gdzie mo¿na by³o obejrzeæ najlepsze tytu³y filmowe produkowane dla dzieci. Celem Festiwalu by³o zachêcenie najm³odszych do innego ni¿ komercyjne kino; pokazania filmów poruszaj±cych tematy bliskie m³odym widzom, mówi±cych o rzeczach dla nich wa¿nych.


Projekcje filmowe by³y najwa¿niejsz± czê¶ci± Kinoluba w Piñczowie, ale nie jedyn±. W Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury zorganizowano trzykrotnie warsztaty animacji poklatkowej, w których wziê³a udzia³ m³odzie¿ z Piñczowa, Kozubowa i M³odzaw. Warsztaty okaza³y siê wyj±tkowo twórcz± form± zajêæ, która pobudzi³a kreatywno¶æ m³odych osób. Kilku uczestników warsztatów postanowi³o potem stworzyæ w³asny filmik i zg³osiæ na konkurs towarzysz±cy Festiwalowi. Z powodzeniem, bo otrzymali wyró¿nienie za swoj± produkcjê.


Go¶æmi specjalnymi jednego z pokazów byli twórcy w³oskiego filmu „Lataj±cy Osio³” wy¶wietlanego dla uczniów szkó³ podstawowych. By³o to ciekawe do¶wiadczenie zarówno dla widzów, jak i twórców filmu. M³odzie¿ z zaciekawieniem rozmawia³a o tre¶ci filmu, etapach i inspiracji do jego powstawania.


G³ównym organizatorem Festiwalu by³a krakowska Fundacja IKS dzia³aj±ca od 2014 roku w obszarze edukacji filmowej m³odych. Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury sk³ada serdecznie podziêkowanie przedstawicielom Fundacji, nauczycielom i pedagogom, a przede wszystkim naszej wspania³ej publiczno¶ci za w³±czenie siê w piñczowskiego Kinoluba. Mamy nadziejê, ¿e Festiwal bêdzie mia³ ci±g dalszy w przysz³ym roku w Piñczowie.

Fot. Piotr Kucyba³a
tekst: PSCK


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz