Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
W Piñczowie dzieci siê nie nudz±! 25.06.2016.
PSCK

O to dba Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury, które przedstawi³o na prawdê atrakcyjny program kulturalno- rozrywkowy dla m³odych mieszkañców naszego miasta. Zajêcia bêd± odbywa³y siê codziennie przewa¿nie w godzinach dopo³udniowych. Dzieciaki bêd± mog³y rozwijaæ artystyczne talenty podczas zajêæ wykorzystuj±cych wszystkie techniki plastyczne, na warsztatach decoupage. Najm³odsi bêd± zdobywaæ wiedzê poprzez udzia³ w naukowych eksperymentach, æwiczyæ sportowe umiejêtno¶ci w konkursach sprawno¶ciowych jak Mega Twister, sztafeta czy udzia³ w wodnych atrakcjach przygotowanych przez Kon-Tiki. Spróbuj± swoich si³ w pieczeniu pysznych muffinek i razem zbuduj± piracki statek. 15 lipca chêtni wyrusz± na wycieczkê do chêciñskiego zamku wspó³organizowan± przez Centrum Nauki Leonarda da Vinci. Za¶ 24 lipca znajd± siê "Bli¿ej teatru" dziêki pokazom spektakli, animacji i spotkaniom z zaproszonymi do PSCK aktorami.

Dom Kultury pamiêta równie¿ o doros³ych, dla których Muzeum Regionalne przygotowa³o wystawê "Drogami Tischnera". Wieczór 15 lipca up³ynie pod znakiem kinowych wra¿eñ, gdy¿ do Piñczowa po raz kolejny zawita Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor Cinema. Ostatniego dnia lipca mog± wzi±æ udzia³ w osiemnastym koncercie pamiêci Jana Góreckiego pod has³em "Najpiêkniejsze melodie ¶wiata". 
Tegoroczny lipiec zapowiada siê obiecuj±co!

IW | pinczow.org


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz