Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
II Piknik Bluesowy przeszed³ do historii 26.06.2016.
Nasze miasto

A by³a to piêkna lecz nostalgiczna historia bo "blue note" to taka smutna nutka w ka¿dym bluesowym  utworze. Tym razem muzyczn± ucztê zaserwowa³y nam trzy bluesowe bandy. Jako support gwiazdy wieczoru da³ koncert rzeszowski Blues Perspective Band. Bardzo sympatyczna i utalentowana ekipa: piêciu panów i jedna pani dali popis gitarowo-harmonijkowego grania o prawdziwie amerykañskim brzmieniu. A zagrali na ¿ywych instrumenta kompozycje w pe³ni autorskie jak te¿ covery Muddy'ego Waters'a, Stevie'ego Ray'a Vaught, Tampa Red, B.B. Kinga, Erica Claptona.
Jednak wszyscy czekali na gwiazdê wieczoru, ¦l±sk± Grupê Bluesow±. Kapela w pe³ni zas³u¿y³a na miano kultowej gdy¿ gra i koncertuje w praktycznie niezmienionym sk³adzie od 1972 roku. Trzon zespo³u tworz± Leszek Winder (gitara), Micha³ „Gier” Giercuszkiewicz (perkusja), Mirek Rzepa (gitara basowa), a wczorajszy koncert wzbogacili go¶cie: pianista Krzyszof G³uch- tym razem na klawiszach i Agnieszka £apka - m³oda wokalistka obdarzona niezwyk³ym,bardzo niskim, g³êbokim g³osem. Arty¶ci sami opisuj± swoj± muzykê jako oryginalny ¶l±ski blues. Zespó³ prezentowa³ ró¿norodny repertuar od nostalgicznych, stonowanych brzmieñ bo mocne rockowe instrumentale zagrane i za¶piewane z prawdziwym bluesowym zaciêciem.

Kiedy ¶l±ska kapela opu¶ci³a scenê pojawi³ siê Dób Blues Band -lokalny bluesowy zespó³, gdy¿ jak wiadomo duch bluesa w Piñczowie nie zgin±³. Rodzima grupa gra w doborowym sk³adzie: Micha³ Mazur – gitara i vocal, Dariusz Pikulski - bas, Aneta Skuza - keyboard, vocal, Dobek Mazur – perkusja. Znani i lubiani muzycy zagrali zarówno bluesowe standardy, jak i wiele w³asnych kompozycji utrzymanych w tym nastroju klimacie i stylu.

Publiczno¶æ choæ nieliczn± tworzyli prawdziwi fani bluesowych brzmieñ, którzy chojnie nagradzali artysów gromkimi brawami i domagali siê kolejnych bisów.
W ten sposób po¿egnali¶my bluesa a kolejn± edycjê pikniku przewidujemy za rok o tej samej porze.
Fot. Piotr M³ynek 
Tekst: Irmina Wo³czyk


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:00, 13:25, 13:50,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 12:50, 13:15, 13:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz