Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Piknik lotniczy 2-3 lipca - Zaproszenie 26.06.2016.
Nasze miasto
Lato to czas wakacji, oderwania siê od szarej codzienno¶ci. Wie o tym Aeroklub Piñczowski i zaprasza wszystkich mi³o¶ników lotnictwa na wielki piknik lotniczy planowany na pierwszy weekend wakacji 2-3 lipca.

Za³ogi pojawi± siê na terenie Aeroklubu w pi±tek i bêd± siê integrowaæ przy wspólnym ognisku. Lotnicze atrakcje rozpoczn± siê w sobotni poranek odpraw± pilotów przed odlotem na partnerskie lotnisko w Kazimierzy Wielkiej.

W godzinach 11-13 bêdzie mo¿na obserwowaæ holowanie lotni za motolotni±. Od po³udnia do godz.15 bêd± przeloty ochotniczych za³óg do Kazimierzy Ma³ej. Po po³udniu ok.godz 16 bêdzie mo¿na zobaczyæ zrzut skoczka spadochronowego z motolotni.
Od godziny 17 bêdziemy ¶wiadkami rywalizacji za³óg lotniczych na celno¶æ w l±dowaniu pod okiem miêdzynarodowego sêdziego lotniczego- Zbigniewa Pi±tka. Zaraz po zawodach bedzie mo¿na podziwiaæ start balonów na ogrzane powietrze.
Przez ca³y dzieñ go¶cie obejrz± prezentacjê pilota¿u oraz sprzêtu przez przyby³e za³ogi samolotów ultralekkich, motolotni, lotni, paralotni, paraplanów, motoparalotni, wiatrakowców i wielu innych. Dzieñ zakoñczy ognisko integracyjne na l±dowisku Aeroklubu  usytuowanych w¶ród urokliwych zakoli Nidy. Niedziela bêdzie kontynuacj± sobotnich pokazów, lotów widokowych a oficjalne zakoñczenie nast±pi o godz.13.

Podczas ca³ej akcji bêdzie mo¿na wspieraæ akcjê renowacji zabytkowego piñczowskiego samolotu TS8-BIES poprzez zakup cegie³ek.

W przypadku niesprzyjaj±cych warunków atmosferycznych impreza mo¿e odbyæ siê 9-10 lipca.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:00, 13:25, 13:50,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 13:15, 13:40, 14:05,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz