Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 4

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Zawody sportowo-po¿arnicze Zagajówek 2016 28.06.2016.
Stra¿
26 czerwca 2016 r. odby³y siê zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu gminy Micha³ów.
Konkurencje zawodów rozgrywane by³y w miejscowo¶ci Zagajówek (gmina Micha³ów).

W rozgrywkach wziê³o udzia³:
- 12 dru¿yn OSP
- 2 kobiece dru¿yny po¿arnicze
- 4 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze (ch³opcy w wieku 15-18 lat)
- 2 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze (dziewczêta w wieku 12-15 lat)
- 4 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze (ch³opcy w wieku 12-15 lat)

Turniej rozpocz±³ siê rywalizacj± najm³odszych „po¿arników” w sztafecie, a nastêpnie                   w æwiczeniu bojowym.
Zdecydowanie najwiêksze emocje wzbudza³a jednak rywalizacja seniorów. W tym przypadku równie¿ zmagania rozpoczê³y siê sztafet± po¿arnicz±, choæ o koñcowej pozycji w klasyfikacji zdecydowa³o æwiczenie bojowe.

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek, kolejno¶æ na podium przedstawia³a siê nastêpuj±co:

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy 12-15 lat):
1. MDP Sêdowice
2. MDP Zagajów
3. MDP Tur Dolny

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (dziewczêta 12-15 lat):
1. MDP Zagajówek
2. MDP Sêdowice

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy 15-18 lat):
1. MDP Sêdowice
2. MDP Zagajów
3. MDP Tur Dolny

W kategorii kobiecych dru¿yn po¿arniczych OSP:
1. OSP Sêdowice
2. OSP Zagajów

W kategorii mêskich dru¿yn po¿arniczych OSP:
1. OSP Micha³ów
2. OSP Sêdowice
3. OSP Zagajów

Dyplomy uczestnictwa, nagrody oraz wyró¿nienia dla uczestników imprezy ufundowa³ Wójt Gminy Micha³ów Miros³aw Walasek.
Nad prawid³owym przebiegiem rywalizacji czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP      w Piñczowie na czele z sêdzi± g³ównym zawodów bryg. Wojciechem Buckim.

opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek, KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: www.micha³ów.pl
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz