Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Zawody sportowo-po¿arnicze Z³ota 2016 28.06.2016.
Stra¿
26 czerwca 2016 r. w miejscowo¶ci Z³ota odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych.

W rozgrywkach wziê³o udzia³:
- 7 dru¿yn OSP
- 2 kobiece dru¿yny po¿arnicze
- 2 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze ch³opców
- 2 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze dziewcz±t

Zawodnicy uczestniczyli w konkurencji sztafeta po¿arnicza, a nastêpnie w konkurencji æwiczenie bojowe. Najm³odsi „po¿arnicy” rozgrywali swoje zawody w konkurencjach, gdzie mogli wykazaæ siê prawid³owym i skutecznym pos³ugiwaniem siê podrêcznym sprzêtem ga¶niczym oraz znajomo¶ci± elementów musztry, a wszystko to w duchu sportowej rywalizacji.

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek, kolejno¶æ na podium przedstawia³a siê nastêpuj±co:
W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych ch³opców:
1. MDP Z³ota
2. MDP Chroberz

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych dziewcz±t:
1. MDP Nieprowice
2. MDP Pe³czyska

W kategorii kobiecych dru¿yn po¿arniczych OSP:
1. OSP Chroberz
2. OSP Pe³czyska

W kategorii mêskich dru¿yn po¿arniczych OSP:
1. OSP Z³ota
2. OSP Chroberz
3. OSP ¯urawniki

Dyplomy uczestnictwa, nagrody oraz wyró¿nienia dla uczestników imprezy ufundowa³ Wójt Gminy Z³ota Tadeusz Su³ek
Nad prawid³owym przebiegiem rywalizacji czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP      w Piñczowie na czele z sêdzi± g³ównym zawodów bryg. Jaros³awem Hukiem.

opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek, KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: Urz±d Gminy Z³otaKomentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz