Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Dni Ponidzia 3,2,1,0 Start! 01.07.2016.
Nasze miasto

3,2,1,0 Start! Ju¿ dzi¶ wielkie otwarcie najwiêkszej imprezy w regionie! A rozpoczniemy seansem kina pod chmurk±."Marsjanin" Ridleya Scotta mo¿na obejrzeæ ju¿ dzi¶ na wirydarzu Belwederu.
o godz 21.30.

Sobota zapowiada siê arcyciekawie, ca³± gam± wydarzeñ muzycznych i sportowych. Zaczniemy od zawodów rowerkowych dla najm³odszych a równorzêdnie odbêdzie siê Dirt Jam-konkurencje i pokazy ekstremalnej jazdy na dwóch kó³kach.

Nieco inne wra¿enia zapewni± nam zawody strzelania z broni pneumatycznej. Na terenie OSiR zobaczymy te¿ pokazy w wykonaniu grupy Signum Polonicum oraz paradê motocyklowa w wykonaniu grupy Brave Dogs Chapter Piñczów.

A wieczorem czeka nas prawdziwa muzyczna uczta uwzglêdniaj±ca zró¿nicowane gusta s³uchaczy.
O godz 17 w klimacie bluesa rozbuja nas doborowy Dob Blues Band. Po czym dostaniemy solidn± dawkê rockowego grania ze S³owacji od Blue Cold Jalapenos.
A kolejny wykonawca Roots Rockets zabierze nas w muzyczna podró¿ do ojczyzny reggae-Jamajki.
I w koñcu o 21.30 najbardziej oczekiwany wystêp -niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej Poparzeni Kaw± Trzy. Zespó³ za³o¿ony w 2005 roku przez grono utalentowanych  dziennikarzy Radia Zet i RMF FM graj±cy przebojowa mieszankê popu, rocka, punk'a i ska. Ca³a Polska ¶piewa ich hity "Okrutna, z³a i pod³a","Wezmê Ciê","Kawa³ek do tañca" i "By³a¶ dla mnie wszystkim". A na deser do snu uko³ysze nas reggae'owo-soulowymi wykonami piêkna i wszechstronnie uzdolniona wokalistka Marika.


Niedziela bêdzie dniem muzyki lekkiej i przyjemnej czyli disco-polo. Ju¿ o 16.30 amfiteatr OSiR rozgrzeje grupa New X. Zobaczymy równie¿ naszych rodzimych artystów w bloku PSCK i specjalny pokaz animacji. A ju¿ o 21.00 na scenê wkrocz± Panowie z Freaky Boys aby poderwaæ publikê do tañca i wspólnej zabawy. Po nich wyst±pi zespó³ Baflo dziêki czemu do pó¼nej nocy bêdziemy siê bawiæ w rytmach disco-polo.

A w poniedzia³ek kontynuacja muzycznych atrakcji, gdy¿  Synagogê  Star± wype³nia piêkne  nastrojowe melodie w wykonaniu Mieczys³awa Szcze¶niaka i Krzysztof Herdzin Trio.

Dni Ponidzia to wydarzenie kulturalne dla go¶ci w ka¿dym wieku. Organizatorzy zadbali o maluchy zapraszaj±c fantastyczne weso³e miasteczko i o starszych uczestników przygotowuj±c bogat± bazê gastronomiczna i ogródki piwne.

Przybywajcie wszyscy bo w Piñczowie dnieje!IW | PM | pinczow.org
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz