Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Dni Ponidzia- bêdziemy ciep³o wspominaæ 05.07.2016.
Nasze miasto
Coroczne ¶wiêto regionu i atrakcje mu towarzysz±ce s± zas³ug± organizatora, ale to zaproszeni go¶cie i uczestnicy tworz± jego niepowtarzalny klimat. Gor±ca i s³oneczna aura towarzyszy³a nam przez pierwsze dwa dni i nawet burza poczeka³a a¿ wszyscy arty¶ci i publika opuszcz± stadion OSiR.

Pi±tkowy seans by³ niezwyk³y gdy¿ kosmicznej fabule towarzyszy³o czyste rozgwie¿d¿one niebo.

Drugi dzieñ up³yn±³ pod znakiem sportu, mimo upa³u dzieciaki dzielnie walczy³y podczas zawodów rowerkowych a ich starsi koledzy wykonywali ekstremalne triki  na swoich BMX-ach. Mi³o¶nicy strzelectwa  mierzyli do celu z broni pneumatycznej. Pasjonaci dawnych dziejów ogl±dali pokazy strojów i walki na broñ bia³±. Ci którzy kochaj± motocykle mogli podziwiaæ ca³± gamê stylowych Harley’ów podczas Brave Dogs Chapter Piñczów.

Sobotni wieczór by³ prawdziwym muzycznym wydarzeniem, gdy¿ na scenie pojawili siê arty¶ci z ró¿nych muzycznych bajek: prawdziwi rockowi wymiatacze ze s³owackiej Blue Cold Jalapenos, m³odzi zdolni panowie z Roots Rockets którzy przebojem przeszli do pó³fina³u „Must Be The Music”, delikatna  wokalistka z wielkim g³osem, promuj±ca now± p³ytê Marika.

Najja¶niejsz± gwiazd± na artystycznym firmamencie okazali siê Poparzeni Kaw± Trzy. Siedmiu eleganckich panów, na co dzieñ znanych z Radia Zet i RMF FM dziennikarzy da³o pó³toragodzinny show. Muzycy nawi±zali ¶wietny kontakt z publiczno¶ci±, ¿artowali i zachêcali publikê do wspólnych ¶piewów i tañców.

Niedzielna, chwilami deszczowa aura, nie przeszkodzi³a prawdziwym mi³o¶nikom disco-polo w szampañskiej zabawie przy d¼wiêkach prawdziwych gwiazd gatunku, bo zagrali dla nas New X, Baflo i Freaky Boys zapewniaj±c du¿± dawkê wy¶mienitej zabawy dla m³odszej i starszej widowni.

Dni Ponidzia zostan± w sercach piñczowian i wszystkich mi³ych go¶ci, którzy przybyli na nasze ¶wiêto :)
,

IW | PM | pinczow.org
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz