Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-ga¶niczej w Piñczowie 06.07.2016.
Stra¿
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie
Piñczowscy stra¿acy wraz z funkcjonariuszami Policji oraz personelem szpitala przeæwiczyli procedury ratownicze w zwi±zku z odnalezieniem nieznanej substancji w budynku ZOZ.

Scenariusz æwiczeñ przewidywa³ zastosowanie procedur ratownictwa chemicznego oraz biologicznego. Dyrektor szpitala tu¿ po godz. 900 przekaza³ informacjê do w³a¶ciwych s³u¿b dotycz±c± odnalezienia w jednym z pomieszczeñ szpitalnym pakunku z niezidentyfikowan± substancj±. W dzia³aniach udzia³ wziê³a pe³na obsada osobowa piñczowskiej stra¿nicy, patrol Policji oraz wyznaczony przez dyrekcjê szpitala personel. Stra¿acy wdra¿aj±c obowi±zuj±ce procedury ewakuowali osoby ze strefy zagro¿onej w szpitalu oraz przy pomocy specjalistycznego sprzêtu pomiarowego przyst±pili do wykluczenia poszczególnych zagro¿eñ i zabezpieczania nieznanej substancji.
Zaplanowany scenariusz pozwoli³ ugruntowaæ stra¿akom procedury zwi±zane z dekontaminacj± wstêpn± osób mog±cych mieæ kontakt z niebezpiecznymi substancjami oraz postêpowania z nieznanym czynnikiem.

Przebieg æwiczeñ nadzorowany by³ przez zastêpcê komendanta powiatowego PSP w Piñczowie bryg. Wojciecha Buckiego  oraz dyrektora ZOZ Bartosza Stemplewskiego.
opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: archiwum KP PSP w Piñczowie
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz