Czwartek 15 Listopada 2018 *** Imieniny: Albert, Leopold, Artur, Idalia
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:47
Zachd soca: 14:57

Dzie trwa:
11 Godzin 09 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 4:12
Pi±tkowe bluesowe brzmienia 21.11.2016.
Nasze miasto
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z ostatniego kr±¿ka Heartbreaker oraz najlepsze numery z bogatej dyskografii grupy. By³y utwory dynamiczne,z rockowym przytupem ale nie zabrak³o te¿ ballad z nutka "blue". Twórczo¶æ Cree jest silnie zwi±zana z grup± D¿em zarówno poprzez brzmienia jak i g³os frontmana który barwê i si³ê g³osu zapewne ma po ojcu.


Publikê porwa³y nowe aran¿acje szlagierów "Wiktoria", "Whisky", "Niewinne pytania" czy "Czerwony jak ceg³a". Zespó³ gra³ przy pe³nej widowni, która przyby³a z Piñczowa i okolic a szczególnie licznie pojawili sie cz³onkowie Brave Dogs Polska Chapter.S³uchacze nagrodzili wystêp gromkimi brawami i wywo³ali zespó³ na kilka dodatkowych utworów.
Koncert by³ dowodem na to ¿e duch bluesa jest wci±¿ ¿ywy.

Tekst: Irmina Wo³czyk
Foto: Piotr Kucyba³a


Fragment koncertu

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:10, 12:35, 13:00,

Grodzisko:
Dzi: 12:15, 12:40, 13:05,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz