roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Spotkanie z Wand± Chotomsk± 07.04.2010.
Nasze miasto

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. JANA OLRYCHA SZANIECKIEGO
W PIÑCZOWIE


serdecznie zaprasza

na

spotkanie autorskie z pisark±

Wand± Chotomsk±

Dnia 12 kwietnia 2010 r. (poniedzia³ek) o godz. 12:00 w budynku Biblioteki Publicznej, os. Nowy ¦wiat 3Wanda Chotomska (ur. 26 pa¼dziernika 1929 w Warszawie) – polska pisarka, autorka wierszy i opowiadañ dla dzieci i m³odzie¿y.
Studiowa³a na Wydziale Spo³eczno-Politycznym i Wydziale Dziennikarskim Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Debiutowa³a na ³amach "¦wiata M³odych" w 1949; w 1958 opublikowa³a pierwszy tomik poezji Tere fere. Wspólnie z Mironem Bia³oszewskim og³asza³a wiersze w "¦wierszczyku", podpisywane pseudonimem "Wanda Miron". Stworzy³a popularny cykl programów telewizyjnych dla dzieci Jacek i Agatka (1962-1973). Otrzyma³a wiele nagród, zosta³a odznaczona Orderem U¶miechu (1969). Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prezes Zarz±du Polskiej Fundacji Dzieci
i M³odzie¿y. Jest autork± ponad 200 ksi±¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do filmów krótkometra¿owych i sztuk teatralnych.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:35, 10:05, 10:30,

Grodzisko:
Dzi: 09:40, 10:10, 10:35,

Rynek:
Dzi: 09:50, 10:20, 10:45,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz