Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Piñczów pogr±¿y³ siê w ¿a³obie 10.04.2010.
Nasze miasto
Katastrofa samolotowa, która wydarzy³a siê dzi¶, w godzinach porannych w Smoleñsku, sta³a siê powodem ustanowienia ¿a³oby narodowej, jako jedno z najtragiczniejszych wydarzeñ w najnowszej historii Polski. Ogrom tej tragedii sprawia, ¿e powtarzane przez wielu s³owa "to jakby drugi KATYÑ" s± usprawiedliwione.
Rodacy, niezale¿nie od frakcji politycznej, ubolewaj± nad ¶mierci± prezydenckiej pary, wielu wa¿nych osobisto¶ci ze ¶wiata polityki, sportu, ko¶cio³a i armii, ale i "zwyczajnych "uczestników tego ¶miertelnego lotu. Zastanawiaj± siê, jak utrata g³owy pañstwa i wa¿nych przedstawicieli rz±du wp³ynie na sytuacjê w kraju i jak bêd± siê kszta³towa³y jego dalsze losy.
Na godzinê 19.00, w niedzielê, 11 kwietnia, zaplanowano mszê w intencji pasa¿erów samolotu prezydenckiego, w której mog± uczestniczyæ wierni ze wszystkich piñczowskich parafii. Celebrowaæ j± bêdzie ks. kanonik Jan Staworzyñski w ko¶ciele  pw. Jana Aposto³a i Ewangelisty. ¯a³obê w Piñczowie mo¿na rozpoznaæ po ograniczonym ruchu ulicznym i flagach przpasanych kirem, które s± i bêd± wywieszane do po³owy masztu przez wszystkie podleg³e UM instytucje.
fot. http://interia.pl/

Burmistrz W. Badurak zarz±dzi³ równie¿ odwo³anie wszelkich imprez kulturalnych i sportowych zaplanowanych na ten i przysz³y tydzieñ. Now± datê rekonstrukcji bitwy pod Grochowiskami i uroczysto¶ci towarzysz±cych ustal± wspólnie wspó³organizatorzy i podadz± do publicznej wiadomo¶ci.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz