Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Turniej BRD w Piñczowie 13.04.2010.
Nasze miasto

Dnia 9 kwietnia 2010 roku w Miejskim O¶rodku Sportu i Rekreacji w Piñczowie odby³ siê etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.

W konkursie bra³y udzia³ dru¿yny z o¶miu szkó³ podstawowych i dwóch gimnazjów z gminy Piñczów. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czê¶ci: teoretycznej  (odpowiedzi na pytania testowe) i praktycznej ( jazda rowerem po torze przeszkód).

Klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj±co:

SZKO£Y PODSTAWOWE:

1 miejsce Szko³a Podstawowa w Kozubowie
2 m. Szko³a Podstawowa w Gackach
3 m. Szko³a Podstawowa w Zago¶ci
4 m. Szko³a Podstawowa w Brzesciu
5 m. Szko³a Podstawowa w M³odzawach
6 m. Szko³a Podstawowa w Bogucicach
7 m. Szko³a Podstawowa nr 2 w Piñczowie
8 m. Szko³a Podstawowa nr 1 w Piñczowie

GIMNAZJA:

1 miejsce Gimnazjum nr 2 w Piñczowie
2 miejsce Gimnazjum nr 1 w Piñczowie

Dla wszystkich uczestników przygotowano dyplomy, nagrody i poczêstunek, które ufundowa³ Urz±d Miasta i Gminy w Piñczowie.

 

 

W sk³ad Komitetu Organizacyjnego wchodzi³ dyrektor MOSiR Zdzis³aw Maj i Koordynator Powiatowy BRD £ukasz Wilk, który pe³ni³ funkcjê sêdziego g³ównego.
Zwyciêzcy zakwalifikowali siê do etapu powiatowego konkursu, który odbêdzie siê 23 kwietnia 2010 roku w Gimnazjum nr 2 w Piñczowie.

 

koordynator BRD - MOSiR

 

 

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:45, 08:05, 08:35,

Grodzisko:
Dzi: 07:50, 08:10, 08:40,

Rynek:
Dzi: 07:55, 08:20, 08:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz