Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Piknik lotniczy 2-3 lipca - Zaproszenie 26.06.2016.
Nasze miastoLato to czas wakacji, oderwania siê od szarej codzienno¶ci. Wie o tym Aeroklub Piñczowski i zaprasza wszystkich mi³o¶ników lotnictwa na wielki piknik lotniczy planowany na pierwszy weekend wakacji 2-3 lipca...
Dirt Jam - czyli Ogólnopolskie zawody na BMX 26.06.2016.
Sport
II Piknik Bluesowy przeszed³ do historii 26.06.2016.
Nasze miasto

A by³a to piêkna lecz nostalgiczna historia bo "blue note" to taka smutna nutka w ka¿dym bluesowym utworze. Tym razem muzyczn± ucztê zaserwowa³y nam trzy bluesowe bandy...

¦l±ska Grupa Bluesowa zagra dzi¶ na II Pikniku Bluesowym 25.06.2016.
PSCKJu¿ dzi¶ 25 czerwca (sobota) odbêdzie siê II Piknik Bluesowy pn. "Blues nad Nid± ".
Odbywa³ bêdzie w kilku miejscach na terenie OSiR.

W Piñczowie dzieci siê nie nudz±! 25.06.2016.
PSCK

O to dba Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury, które przedstawi³o na prawdê atrakcyjny program kulturalno- rozrywkowy dla m³odych mieszkañców naszego miasta. Zajêcia bêd± odbywa³y siê codziennie przewa¿nie w godzinach dopo³udniowych....

Cztery dni projekcji... 25.06.2016.
PSCKCztery dni projekcji, kilkuset widzów, warsztaty i spotkanie z twórcami. W czwartek zakoñczy³a siê pierwsza edycja w Piñczowie, a druga w Polsce, Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i M³odzie¿y KINOLUB...
MONITORING PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA MIASTA PIÑCZOWA 23.06.2016.
PolicjaWczoraj Komenda Powiatowa Policji w Piñczowie zorganizowa³a debatê spo³eczn±, w której udzia³ wziêli mieszkañcy miasta oraz przedstawiciele w³adz samorz±dowych. Tematem spotkania by³ plan monitoringu przestrzeni publicznej.
Potrójny jubileusz "Staszica" 21.06.2016.
Nasze miastoW ubieg³± sobotê, 18 czerwca,  Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica w Piñczowie mia³ niezwyk³± okazjê do ¶wiêtowania: 80- lat istnienia szko³y zawodowej w Piñczowie, 40- lecie utworzenia Zespo³u oraz 20- lecie ustanowienia patrona szko³y...
Meeting bokserski - wyniki. 20.06.2016.
SportUbieg³a sobot± by³a prawdziw± gratk± dla mi³o¶ników walki na piê¶ci. W Hali Widowiskowo-Sportowej odby³ siê pierwszy i na pewno nie ostatni Meeting Bokserski. Na ringu zmierzy³o siê 26 wytrawnych zawodników i dzielne zawodniczki z 12 klubów. Ka¿dy pojedynek by³ pokazem si³y, kunsztu i osobowo¶ci czym budzi³ niek³amane emocje...
Akcja "Stop wulgaryzmom"- ci±g dalszy. 20.06.2016.
Nasze miastoUtalentowany m³ody piñczowski artysta - Marek Kozera we wspó³pracy z w³a¶cicielem gara¿u na osiedlu Podgórze...
Zdanie i przyjêcie obowi±zków Komendanta Powiatowego PSP w Piñczowie 20.06.2016.
Stra¿17 czerwca o godzinie 13:00 rozpocz±³ siê uroczysty apel na placu zewnêtrznym Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie z okazji zdania i przyjêcia obowi±zków Komendanta Powiatowego PSP w Piñczowie...
Zobacz starsze wiadomoci >>
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz