Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
II edycja Bajkoterapii przedszkolaka. 20.06.2016.
PSCK

Ruszy³a sprzeda¿ biletów na koncert w Synagodze. 20.06.2016.
MuzeumJu¿ od dzisiaj rusza sprzeda¿ biletów na koncert "Songs from yesterday" Mieczys³awa Szcze¶niaka & Krzysztofa Haradzin TRIO, który siê  odbêdzie z okoazji XXII Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz. Bilety mo¿na nabyæ w Muzemum Regionalnym w...
Zaproszenie na debatê spo³eczn±. 16.06.2016.
PolicjaKomenda Powiatowa Policji w Piñczowie wspólnie z Urzêdem Miasta i Gminy w Piñczowie zaprasza mieszkañców naszego miasta na debatê spo³eczn± pn. „Monitoring przestrzeni publicznej w mie¶cie Piñczów"...
II Piknik Bluesowy 15.06.2016.
PSCKJu¿ 25 czerwca (sobota) odbêdzie siê II Piknik Bluesowy pn. "Blues nad Nid± ".
Odbywa³ bêdzie w kilku miejscach na terenie OSiR....

Zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych. 13.06.2016.
Stra¿12 czerwca 2016 r. na stadionie sportowym O¶rodka Sportu i Rekreacji w Piñczowie odby³y siê zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu gminy Piñczów...
Piñczowscy stra¿acy zwyciêzcami II Zawodów S³u¿b Mundurowych ... 13.06.2016.
Stra¿
£±czenie sznurówek udane ! (foto) 12.06.2016.
Sport Biegnê, ale dok±d „BAD” wraz z 5 Sów Team Piñczów to dwie grupy biegaczy kochaj±cych sport. Dzisiejszy heppening cieszy³ siê do¶æ du¿± frekwencj± w porównaniu do ostatniego...
Kolejne ³±czenie sznurówek ju¿ w niedzielê - zaprasza S³awomir 11.06.2016.
Sport

II ¦wiêtokrzyski Rajd Ratownictwa Medycznego (video) 11.06.2016.
Nasze miastoNasze miasto by³o gospodarzem tegorocznej edycji II ¦wiêtorzyskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego Ponidzie 2016 organizowanego przez ¦wiêtokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Medycznego...
Pi³karska feta w Pub 8 !!! 08.06.2016.
SportNie chesz toczyæ wojny o pilota ani martwiæ siê o awariê TV?
Chcesz poczuæ prawdziw± energiê pi³karskich trybun?
Daj siê porwaæ football'owemu szaleñstwu!
Zabierz znajomych i przyjd¼ na Mistrzostwa Europy do Pub 8 w Piñczowie
(pawilon na os.Grodzisko, I piêtro)! ...

Ruszy³a renowacja samolotu. 07.06.2016.
Nasze miastoRozpoczê³a siê kosztowna i czasoch³onna renowacja samolotu TS-8 Bies, który od wielu lat niszcza³ ustawiony przy naszym piñczowskim Zalewie. Maszyna jest niew±tpliwie jedn± z wizytówek miasta, a wystawiona na dzia³anie warunków atmosferycznych jest obecnie w z³ym stanie technicznym.
Zobacz starsze wiadomoci >>
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz