Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
Obchody 850 - lecia fundacji Ko¶cio³a w Zago¶ci 07.06.2016.
RegionBurmistrz Miasta i Gminy Piñczów W³odzimierz Badurak i Proboszcz Parafii pw. ¦w. Jana Chrzciciela ks. Norbert Woszczek zapraszaj± na Uroczysto¶æ 850 lecia fundacji Ko¶cio³a w Zago¶ci, które odbêd± siê 24 czerwca o godzinie 11.00..
Udany Festyn Rodzinny (video) 06.06.2016.
Nasze miastoW niedzielê, 5 czerwca na terenach O¶rodka Sportu i Rekreacji w Piñczowie odby³ siê Festyn Rodzinny. Organizatorami imprezy by³a Lokalna Organizacja Turystyczna oraz "Piñczowianka" Marek Omasta.
Relacja z akcji "Oddaj krew- podziel siê ¿yciem" (video) 03.06.2016.
WywiadW pi±tek 3 czerwca w Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury odby³a siê akcja pod tytu³em "ODDAJ KREW - PODZIEL SIÊ ¯YCIEM" Organizatorami akcji by³o Stowarzyszenie "Krewcy Ponidzianie" Partnerem wydarzenia by³ Dom Kultury w Piñczowie za¶ sponsorem nagród Dolina Nidy...
Poklatkowo o przyrodzie (video) 03.06.2016.
PSCK
Zlot Motocyklowy MOTOBAMBOWNIA 2016 02.06.2016.
Nasze miastoKlub Motocyklowy Brave Dogs Polska zaprasza na V MOTOBAMOWNIÊ czyli imprezê dla fanów jedno¶ladów. W programie imprezy znajdziemy konkurencje sportowe/zlotowe, degustacja regionalnych potraw, pokazy Judo, polskiej sztuki walki "Signum Polonicum", grill, pokazy pierwszej pomocy i wiele innych atrakcji. Zapraszamy !
Niebawem Obchody Jubileuszowe w Piñczowskim Staszicu 31.05.2016.
Nasze miastoNiebawem bo 18 czerwca odbêd± siê obchody 80 rocznicy istnienia szko³y zawodowej w Piñczowie, a tak¿e 40 rocznicy powo³ania Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Piñczowie oraz 20 rocznicy nadania szkole imienia Stanis³awa Staszica.
Wy¶cigi rowerkowe dla dzieci. 30.05.2016.
PSCK
Oddaj krew podziel siê ¿yciem ! 30.05.2016.
Nasze miasto3 czerwca (pi±tek) w Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury odbêdzie siê VIII akcja krwiodastwa "ODDAJ KREW - PODZIEL SIÊ ¯YCIEM" . Do rejestracji...
Szanse dla starej kultowej strzelnicy w Piñczowie. 29.05.2016.
KomunikatNa fan page`u Zwi±zku Strzeleckiego "Strzelec" ukaza³ siê komunikat:

"Drodzy mieszkañcy, potrzebujemy Waszego wsparcia! Nasza jednostka tworzy projekt modernizacji strzelnicy kulowej w Piñczowie w ramach bud¿etu obywatelskiego miasta...
Dzieñ Matki w wydaniu Haliny Kunickiej. 28.05.2016.
Nasze miasto

Dni bezpieczeñstwa w schronisku dla nieletnich w Gackach 25.05.2016.
Stra¿W dniach od 19 oraz 20 maja 2016 r. w schronisku dla nieletnich w gackach odby³y siê „dni bezpieczeñstwa”. Rokrocznie Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie ¶ci¶le wspó³pracuje z dyrekcj± schroniska w zakresie organizacji ju¿ cyklicznego przedsiêwziêcia.
Zobacz starsze wiadomoci >>
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz