Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
W³amanie do samochodu 28.01.2010.
Nasze miastoNa 3,5 tysi±ca z³otych szacowane s± straty po tym, jak z³odziej w³ama³ siê w Piñczowie do zaparkowanego forda.
Policjanci opisuj±, ¿e rabu¶ wybi³ szybê w drzwiach wozu i ukrad³ z niego radio, dwa telefony komórkowe oraz portfel, w którym by³o 2700 z³otych.

Ferie nie musza byæ nudne. 27.01.2010.
Nasze miastoDu¿o atrakcji dla dzieci w czasie tegorocznych ferii zimowych przygotowa³y dla dzieci w³adze gminy, dyrekcje szkó³ oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije. Otworem stoj± szko³y, gdzie w ka¿dej przygotowano ciekawe zajêcia ¶wietlicowe, zaprasza remiza Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, gdzie mie¶ci siê gminne centrum kultury oraz nowoczesna hala sportowa czynna 3 razy w tygodniu.
Dym w domu. Dwaj ch³opcy podtruci 25.01.2010.
Nasze miasto
Dwaj ch³opcy z powiatu piñczowskiego trafili w poniedzia³kowe popo³udnie do szpitala podtruci dymem.
Sygna³ o zadymieniu w domu w podpiñczowskiej miejscowo¶ci, dotar³ do stra¿aków w poniedzia³ek kilkana¶cie minut po godzinie 14.

- Podczas gdy rodzice byli na podwórku, 4- i 6-latek siedzieli w domu. Najprawdopodobniej rzucili na kuchenn± blachê jak±¶ szmatê – opowiada Arkadiusz Weso³owski, rzecznik prasowy ¶wiêtokrzyskiej stra¿y po¿arnej. Podtrutych dymem ch³opców zabra³o pogotowie.
Dzieñ Babci i Dziadka 21.01.2010.
Nasze miasto
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury zaprasza w niedzielê 24 stycznia na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. W programie utwory muzyczne w wykonaniu solistów ze Studia Piosenki przy PSCK, wystêp zespo³ów tanecznych, Teatr w krótkich spodenkach oraz rysowanie portretów babci i dziadka przez dzieci z kó³ka plastycznego Centrum Kultury. Pocz±tek koncertu godz. 17:00.

/¬ród³o/PSCK
170 par bawi³o siê na studniówce w Staszicu 20.01.2010.
Nasze miasto
W dwóch turach trzeba by³o tañczyæ tradycyjnego poloneza podczas balu studniówkowego w piñczowskim Zespole Szkó³ Zawodowych imienia Stanis³awa Staszica. Bal w gmachu szko³y by³ bardzo udany, mimo i¿ rozpocz±³ siê z ma³ym opó¼nieniem spowodowanym k³opotami z dojazdem zespo³u muzycznego , który mia³ problemy z dotarciem z Nowego Korczyna po za¶nie¿onych i ¶liskich szosach Ponidzia.
Nadle¶nictwo Piñczów liczy straty spowodowane przez ¶nieg. 13.01.2010.
Nadle¶nictwo Piñczów liczy straty spowodowane przez ¶nieg. Mog± one siêgn±æ kilku tysiêcy metrów sze¶ciennych drewna.

W minion± sobotê omal nie dosz³o do tragedii na szosie w pobli¿u M³odzaw, gdzie wal±ce siê na szosê drzewo runê³o tu¿ przed autem Adama Ochwanowskiego, doradcy marsza³ka województwa do spraw kultury. Zawalidrog± zajê³a siê stra¿ po¿arna.

STRA¯ACY USUWAJ¡ PRZESZKODY

- Wyje¿d¿amy w sytuacjach, gdy drzewa tarasuj± drogi i trakty komunikacyjne. Najgorzej jest w rejonie Wêchad³owa, Skrzypiowa, Micha³owa, M³odzaw, czy Chru¶cic. Na szczê¶cie nigdzie nie dosz³o do wypadku, ale szkody w lasach s± du¿e. W wyj±tkowych sytuacjach wyje¿d¿amy do usuwania sopli, ale przypominamy, ¿e obowi±zek usuwania ¶niegu z dachów budynków i sopli lodowych nale¿y do w³a¶cicieli lub administratorów obiektów - mówi kapitan Tadeusz Pasternak, rzecznik prasowy piñczowskiej stra¿y po¿arnej.

NAJCZʦCIEJ £AMI¡ SIÊ SOSNY

W lasach szkody w drzewostanie s± bardzo du¿e i na razie le¶niczy prowadz± wstêpne szacowanie ich rozmiarów. Do obfitych opadów ¶niegu dochodzi oblodzenie drzew i nie da siê ukryæ, ¿e w lasach jest niebezpiecznie. - Na razie mnie mamy pe³nych danych o rozmiarach strat w drzewostanie. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Wêchad³owa, Sadka, Gór, Woli Chroberskiej, czy Skrzypiowa. Oceniamy, ¿e obecnie straty wynosz± oko³o 2,5 do 3 tysiêcy metrów sze¶ciennych drewna - mówi Józef Wachnicki, nadle¶niczy Nadle¶nictwa Piñczów.

Najczê¶ciej ³ami± siê drzewa iglaste - g³ównie sosny lub konary tych drzew nadmiernie obci±¿one ¶niegiem. Ale jest tak¿e wiele po³amanych brzóz, których ga³êzie s± ca³kowicie pokryte lodem.
W Piñczowie Orkiestra gra mimo fatalnej aury. 10.01.2010.
Intensywne opady ¶niegu nie ostudzaj± gor±cych serc piñczowskich wolontariuszy i ofiarodawców datków.

Od samego rana w mie¶cie i okolicznych wioskach kwestuje ponad 40 grupek wolontariuszy z gimnazjów nr 1 i nr 2. W samo po³udnie w sztabie piñczowskiego XVIII Fina³u podliczono dopiero zawarto¶æ trzech puszek i okaza³o siê, ¿e jest w nich ³±cznie ponad tysi±c z³otych.
Podpisano umowê na remont Belwederu 10.01.2010.
W³adze Piñczowa podpisa³y dzi¶ umowê na przebudowê i modernizacjê Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury. Po Nowym Roku w budynku „Belwederu” zacznie siê d³ugo oczekiwany remont. Inwestycja kosztowaæ bêdzie ponad 6 mln z³, z czego ponad
3 mln z³ stanowiæ ma dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego.

Zobacz starsze wiadomoci >>
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz