Ks. Twardowski i jego spojrzenie na Boga
Dodane przez Per M dnia 14-04-2010 00:00
„Ks. Twardowski i jego spojrzenie na Boga” – taki jest temat II konkursu recytatorskiego poezji ks. Jana Twardowskiego. Dzi¶ w Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie odby³y siê eliminacje rejonowe konkursu, w których wystartowali uczniowie z powiatów: piñczowskiego, buskiego i kazimierskiego. Komisja konkursowa wy³oni³a 6 gimnazjalistów, którzy 8 czerwca reprezentowaæ bêd± nasz region w wojewódzkim finale konkursu.
Tre rozszerzona
„Ks. Twardowski i jego spojrzenie na Boga” – taki jest temat II konkursu recytatorskiego poezji ks. Jana Twardowskiego. Dzi¶ w Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie odby³y siê eliminacje rejonowe konkursu, w których wystartowali uczniowie z powiatów: piñczowskiego, buskiego i kazimierskiego. Komisja konkursowa wy³oni³a 6 gimnazjalistów, którzy 8 czerwca reprezentowaæ bêd± nasz region w wojewódzkim finale konkursu.„¦pieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz±.” – to chyba jeden z najbardziej znanych cytatów poezji ks. Jana. Liryka ksiêdza Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach. Jego twórczo¶æ nieustannie cieszy siê ogromn± popularno¶ci±. To, co dla ks. Twardowskiego by³o znamienne, to humor. "Gdyby ¶wiêty Franciszek by³ wspó³czesnym poet±, pisa³by tak jak Jan Twardowski" - napisa³a kiedy¶ poetka Anna Kamieñska. Twórczo¶æ ks. Jana sta³a siê tematem wielu opracowañ i konkursów – takich jak ten, w którym dzi¶ uczestniczyli gimnazjali¶ci w Piñczowie.

Organizatorami II konkursu recytatorskiego poezji ks. Jana Twardowskiego s± ¦wiêtokrzyski Kurator O¶wiaty - Ma³gorzata Muzo³, Dyrektor Referatu Katechetycznego w Kielcach - ks. Karol Zegan oraz Dyrektor ¦wiêtokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Jacek Wo³owiec. Konkurs ma nie tylko propagowaæ poezjê ks. Twardowskiego, ale przede wszystkim zainteresowaæ uczniów poezj± i rozwijaæ zdolno¶ci recytatorskie. Jury w sk³adzie: El¿bieta Bia³a, Pawe³ Wawrecki, o. Leon Pokorski, S³awomir Spaczyñski i Witold Cira po wys³uchaniu 18 prezentacji wy³oni³o 6 laureatów, którzy wezm± udzia³ w wojewódzkim finale konkursu. Odbêdzie siê on 8 czerwca w Auli Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

 

 

Zwyciêzcami eliminacji rejonowych zostali: Katarzyna Marzec (Publiczne Gimnazjum Samorz±dowe w Kazimierzy Wielkiej), Maciej Kmita (Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie), Marcin Magier (Gimnazjum w Cieszkowach), Micha³ PawluszekKatarzyna Sobieraj (Publiczne Gimnazju (Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie), m Samorz±dowe w Kazimierzy Wielkiej) i Karolina Podolska (Zespó³ Szkó³ w Piñczowie – Gimnazjum Nr 1).

 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami±tkowe dyplomy i nagrody ksi±¿kowe ufundowane przez organizatora eliminacji rejonowych – Gimnazjum Nr 2 z Piñczowa.

 

/¬ród³o/pinczow.com.pl/