Poszukiwana 24-latka zatrzymana w Piñczowie
Dodane przez Per M dnia 09-05-2010 22:04
Nie do¶æ, ¿e unika³a kary za kradzie¿, to jeszcze próbowa³a przekupiæ policjantów - takie grzeszki ma, zdaniem funkcjonariuszy, na sumieniu 24-latka z Sosnowca, zatrzymana w Piñczowie.

W sobotnie popo³udnie patrol „drogówki” z Piñczowie na ul. Batalionów Ch³opskich zatrzyma³ do kontroli daewoo tico. By³a to zupe³nie rutynowa kontrola, bo kierowca nie pope³ni³ ¿adnego wykroczenia, którym móg³by siê naraziæ stró¿om prawa. Za kierownic± daewoo siedzia³a 24-letnia pani, mieszkanka Sosnowca. - Policjanci zaczêli sprawdzaæ jej dane i okaza³o siê, ¿e kobieta jest poszukiwana. Ma do odbycia karê za kradzie¿ i powinna zostaæ natychmiast odwieziona do najbli¿szego zak³adu karnego lub aresztu ¶ledczego - opowiada Grzegorz Dudek z zespo³u prasowego ¶wiêtokrzyskiej policji...

Tre rozszerzona
Nie do¶æ, ¿e unika³a kary za kradzie¿, to jeszcze próbowa³a przekupiæ policjantów - takie grzeszki ma, zdaniem funkcjonariuszy, na sumieniu 24-latka z Sosnowca, zatrzymana w Piñczowie.

W sobotnie popo³udnie patrol „drogówki” z Piñczowie na ul. Batalionów Ch³opskich zatrzyma³ do kontroli daewoo tico. By³a to zupe³nie rutynowa kontrola, bo kierowca nie pope³ni³ ¿adnego wykroczenia, którym móg³by siê naraziæ stró¿om prawa. Za kierownic± daewoo siedzia³a 24-letnia pani, mieszkanka Sosnowca. - Policjanci zaczêli sprawdzaæ jej dane i okaza³o siê, ¿e kobieta jest poszukiwana. Ma do odbycia karê za kradzie¿ i powinna zostaæ natychmiast odwieziona do najbli¿szego zak³adu karnego lub aresztu ¶ledczego - opowiada Grzegorz Dudek z zespo³u prasowego ¶wiêtokrzyskiej policji...


Ale - jak relacjonowali funkcjonariusze - pani nie mia³a ochoty trafiæ za kratki. - Zaproponowa³a policjantom 300 z³otych w zamian za to, ¿e odst±pi± od swoich czynno¶ci - mówi Grzegorz Dudek. Policjanci ³apówki nie przyjêli. Pani trafi³a do komendy. - A w jej samochodzie funkcjonariusze znale¼li jeszcze 20 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.


Echo Dnia