Tañce dawne i wspó³czesne w Bibliotece
Dodane przez Irmina dnia 13-05-2010 12:39
W ¶rodê, 12 maja, w piñczowskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê wystêp podopiecznych piñczowskich Warsztatów Terapii Zajêciowej pt. "Tañce dawne i wspó³czesne". Na widowni zasiedli uczniowie klas IV i V ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Piñczowie. Wystêpuj±cy zaprezentowali dawne tañce dworskie, walca wiedeñskiego, passo doble, a tak¿e uk³ady choreograficzne do wpó³czesnych utworów muzycznych "Maczo" i "Lody na patyku". Nastêpnie wykonali piosenki z repertualru Marka Grechuty, Tadeusza Wo¼niaka, Alicji Majewskiej i Anny Jantar.
Tre rozszerzona
W ¶rodê, 12 maja, w piñczowskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê wystêp podopiecznych piñczowskich Warsztatów Terapii Zajêciowej pt. "Tañce dawne i wspó³czesne". Na widowni zasiedli uczniowie klas IV i V ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Piñczowie.


Wystêpuj±cy zaprezentowali dawne tañce dworskie, walca wiedeñskiego, passo doble, a tak¿e uk³ady choreograficzne do wpó³czesnych utworów muzycznych "Maczo" i "Lody na patyku". Nastêpnie wykonali piosenki z repertualru Marka Grechuty, Tadeusza Wo¼niaka, Alicji Majewskiej i Anny Jantar.


Wystêp podopiecznych Warsztatów Terapii Zajêciowej przygotowa³y panie: Anna Krajewska, Anna £upiñska i Ma³gorzata Radkiewicz. Tañczyli i ¶piewali: Anna Wo¼niak, Grzegorz Kabza, Ma³gorzata Nowak, Pawe³ Nowak, Agnieszka Kwieciñska, Micha³ B±k, Jolanta Wykurz, Konrad Prze¼dzik, Ula Nowak, Edyta Baran, Karolina Kucharska, Anna So³tysek, Krzysztof Pietras, Marysia Dusza, Ma³gosia Mystek.


Wystêp ten odby³ siê w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek.


/¬ród³o/Biblioteka Publiczna/