Warsztaty papiernicze w bibliotece
Dodane przez Per M dnia 18-05-2010 07:37
W poniedzia³ek 17 maja w Bibliotece Publicznej w Piñczowie mia³a miejsce niezwyk³e wydarzenie: "Spotkania z histori± - Warsztaty - Papier rêcznie czerpany". Warsztaty dla dzieci ze SP Nr 1 w Piñczowie i m³odzie¿y z Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie poprowadzili pracownicy firmy Kalander z Gliwic przebrani w stroje ¶redniowiecznych mnichów.

Zajêcia rozpoczê³y siê od przedstawienia historii papieru. Rozpowszechni³ go w II w. naszej ery w Chinach Cai Lun, którego uznaje siê za wynalazcê papieru. Jak g³osi legenda Cai Lun stworzy³ ideê wytwarzania materia³u pi¶miennego z ³yka drzewnego, odpadów konopnych oraz sieci rybackich i w 105 roku przed³o¿y³ cesarzowi raport wraz z próbkami otrzymanego materia³u. od tej chwili nie by³o nikogo, kto nie pos³ugiwa³by siê tym wynalazkiem zwanym "papierem ksiêcia Caj". Przez d³ugi czas tajemnica produkcji papieru by³a przez Chiñczyków mocno strze¿ona, do momentu kiedy to w 800 roku Arabowie najechali Chiny i si³± wydarli ów sekret. W XII wieku zaczynaj± wyrabiaæ papier Europejczycy stosuj±c go na szerok± skalê po wynalezieniu druku przez Jana Gutenberga. W Polsce pierwsze m³yny papiernicze powsta³y w okolicach Krakowa na pocz±tku XVI wieku...

Tre rozszerzona
W poniedzia³ek 17 maja w Bibliotece Publicznej w Piñczowie mia³a miejsce niezwyk³e wydarzenie: "Spotkania z histori± - Warsztaty - Papier rêcznie czerpany". Warsztaty dla dzieci ze SP Nr 1 w Piñczowie i m³odzie¿y z Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie poprowadzili pracownicy firmy Kalander z Gliwic przebrani w stroje ¶redniowiecznych mnichów.


Zajêcia rozpoczê³y siê od przedstawienia historii papieru. Rozpowszechni³ go w II w. naszej ery w Chinach Cai Lun, którego uznaje siê za wynalazcê papieru. Jak g³osi legenda Cai Lun stworzy³ ideê wytwarzania materia³u pi¶miennego z ³yka drzewnego, odpadów konopnych oraz sieci rybackich i w 105 roku przed³o¿y³ cesarzowi raport wraz z próbkami otrzymanego materia³u. od tej chwili nie by³o nikogo, kto nie pos³ugiwa³by siê tym wynalazkiem zwanym "papierem ksiêcia Caj". Przez d³ugi czas tajemnica produkcji papieru by³a przez Chiñczyków mocno strze¿ona, do momentu kiedy to w 800 roku Arabowie najechali Chiny i si³± wydarli ów sekret. W XII wieku zaczynaj± wyrabiaæ papier Europejczycy stosuj±c go na szerok± skalê po wynalezieniu druku przez Jana Gutenberga. W Polsce pierwsze m³yny papiernicze powsta³y w okolicach Krakowa na pocz±tku XVI wieku.


Po tym wstêpie uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza czerpa³a papier z zatopionymi p³atkami kwiatów w masie papierniczej. Papier czerpany by³ z dêbowej kadzi papierniczej. Do odciskania papieru u¿yto zabytkowej praski. Druga grupa uczniów w tym samym czasie barwi³a papier star± technik± japoñsk±, która ma ponad 2000 lat. Grupa trzecia natomiast odciska³a lakowe pieczêcie, a nastêpnie za pomoc± gêsich piór i atramentu pisa³a swoje imiona na papierze czerpanym. Wszystkie prace wykonane podczas tych warsztatów uczniowie mogli zabraæ ze sob± do domu. Ka¿dy uczestnik warsztatów otrzyma³ wiêc w³asnorêcznie wyczerpany papier,

odbit± pieczêæ lakow±, barwion± kartkê papieru technika japoñsk± oraz samodzielnie wykaligrafowane imiê gêsim piórem.Zajêcia przeprowadzone przez firmê Kalander maj± na celu przybli¿enie historii papiernictwa w powi±zaniu z zabaw±, tak aby w obecnej dobie Internetu u¶wiadomiæ dzieciom jak± rolê wci±¿ odgrywa papier. A odby³y siê one w piñczowskiej bibliotece w ramach zakoñczonego w³a¶nie

Tygodnia Bibliotek.


Biblioteka Publiczna