Zabytkowe pojazdy w sobotê w Piñczowie
Dodane przez Per M dnia 18-05-2010 14:38
Sportowe Porsche 911, model Volvo P1800 - kultowego samochodu, w którym Roger Moore na planie "¦wiêtego" podrywa³ piêkne panie na prze³omie lat 60` i 70`, Fiat 131, Fiat X1/9 - to tylko niektóre z pojazdów jakie zobaczymy w nabli¿sz± sobotê w Piñczowie. Nasze miasto znalaz³o siê na szlaku VII Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i VI Eskapady Patriotycznej.
Tre rozszerzona
Sportowe Porsche 911, model Volvo P1800 - kultowego samochodu, w którym Roger Moore na planie "¦wiêtego" podrywa³ piêkne panie na prze³omie lat 60` i 70`, Fiat 131, Fiat X1/9 - to tylko niektóre z pojazdów jakie zobaczymy w nabli¿sz± sobotê w Piñczowie. Nasze miasto znalaz³o siê na szlaku VII Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i VI Eskapady Patriotycznej.


Do Piñczowa przyjad± kolekcjonerzy zabytkowych pojazdów z Krakowa, Zakopanego, ¦l±ska i Ponidzia. Organizatorem Rajdu jest Ko³o Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Kieleckiego, Europejska Asocjacja Automobilerów oraz Kazimierski O¶rodek Sportu.
O godzinie 14:00 przy piñczowskim rynku rozpocznie siê prezentacja zabytkowych pojazdów. "W sumie bêdzie oko³o 20 pojazdów, a w¶ród nich wyj±tkowe i niezwykle cenne modele." - mówi Marek Krupa - przedstawiciel organizatora Rajdu. Fiatem 128 sport coupe przyjedzie równie¿ do Piñczowa Artur Barton, który startowa³ w tym roku w XIII Rajdzie Monte Carlo Samochodów Zabytkowych.W trakcie gdy mieszkañcy podziwiaæ bêd± zabytkowe pojazdy, ich w³a¶ciciele poznawaæ bêd± najwa¿niejsze atrakcje turystyczne miasta (Synagogê Star±, kapliczkê ¶w. Anny, Pa³ac Wielopolskich, Drukarniê Ariañsk± i Klasztor Ojców Franciszkanów).
Oko³o godziny 16:45 uczestnicy Rajdu wyrusz± w stronê Kielc, gdzie o 18:00 odbêd± siê wy¶cigi na "Torze Kielce".

Serdecznie zapraszamy. Sobota godzina 14:00, Park Miejski