Wielki piknik integracyjny w Przedszkolu nr 3
Dodane przez Irmina dnia 24-06-2010 18:27
W podziêce sponsorom, rodzicom, babciom, dziadkom i ludziom o wielkich sercach, blisko 140 przedszkolaków zafundowa³o wspania³± zabawê na odnowionym i piêknie wyposa¿onym placu zabaw obok najwiêkszego piñczowskiego Przedszkola numer 3.
Przedszkolaki zaprosi³y w³adze samorz±dowe miasta i gminy z burmistrzem W³odzimierzem Badurakiem i przewodnicz±cym Rady Miejskiej Markiem Omast±.

Tre rozszerzona
W podziêce sponsorom, rodzicom, babciom, dziadkom i ludziom o wielkich sercach, blisko 140 przedszkolaków zafundowa³o wspania³± zabawê na odnowionym i piêknie wyposa¿onym placu zabaw obok najwiêkszego piñczowskiego Przedszkola numer 3.
Przedszkolaki zaprosi³y w³adze samorz±dowe miasta i gminy z burmistrzem W³odzimierzem Badurakiem i przewodnicz±cym Rady Miejskiej Markiem Omast±.

Go¶cie przyszli z wielkim koszem s³odyczy. Równie wielki s³odki prezent przynios³a ze sob± nowo wybrana prezes oddzia³u Zwi±zku Nauczycielstwa Polskiego Dorota Burek. Wszyscy go¶cie udekorowani zostali kotylionami w zamian za dowolne datki do puszek. By³y tak¿e loterie fantowe, z których dochód wesprze zakup nowych pomocy i wyposa¿enie placówki.
Maluchy, ¶redniaki i starszaki przysz³y na piknik w piêknych kostiumach, ze wspania³ymi rekwizytami i zaprezentowa³y licznej doros³ej publiczno¶ci kunszt taneczny, wokalny i recytatorski.


fot. Irena Imosa

- Dziêki ludziom dobrej woli, w³a¶cicielom firm, handlowcom, ale tak¿e du¿ym przedsiêbiorstwom mogli¶my przeprowadziæ wiele prac modernizacyjnych budynku oraz piêknie wyposa¿yæ plac zabaw w nowoczesne atestowane urz±dzenia: piaskownicê, karuzelê, zje¿d¿alniê, hu¶tawki czy ogrodowe mebelki. Muszê podkre¶liæ wielk± rolê, jak± w pozyskiwaniu sponsorów spe³nili rodzice dzieci - mówi³a dziêkuj±c przyby³ym Beata M±cznik, dyrektorka przedszkola.

Rodzice zorganizowali catering - w tym przysmaki z grilla. Wszystko sprzedawano na placu, a dochód wp³ywa³ na wsparcie funkcjonowania przedszkola. Plac zamieni³ siê w weso³e miasteczko. By³o rado¶nie, bajkowo i serdecznie.


/¬ród³o/Echo Dnia/