Piñczowski kompleks sportowy jest ju¿ prawie gotowy
Dodane przez Per M dnia 18-08-2010 08:21
Widaæ ju¿ nawierzchnie obu boisk wchodz±cych w sk³ad kompleksu piñczowskiego orlika. Kierownik budowy Marek Baran zapewnia ¿e za 8 dni wszystko bêdzie gotowe. Z postêpu prac widaæ, ¿e kierownik nie jest go³os³owny.

Roboty na ukoñczeniu

Na boisku pi³karskim zieleni siê ju¿ sztuczna murawa, natomiast na boisku wielofunkcyjnym, które s³u¿yæ bêdzie do koszykówki, pi³ki rêcznej i innych gier zespo³owych, a nawet tenisa - po³o¿ony jest tartan, a na nim nawierzchnia polimetanowa w kolorze czerwonym. Oba boiska s± ogrodzone, obecnie trwa monta¿ o¶wietlenia i prace wykoñczeniowe przy równaniu nawierzchni stoków, które pokryje naturalna murawa. Roboty przy brukowaniu ci±gów komunikacyjnych tak¿e s± na ukoñczeniu.

Tre rozszerzona
Widaæ ju¿ nawierzchnie obu boisk wchodz±cych w sk³ad kompleksu piñczowskiego orlika. Kierownik budowy Marek Baran zapewnia ¿e za 8 dni wszystko bêdzie gotowe. Z postêpu prac widaæ, ¿e kierownik nie jest go³os³owny.

Roboty na ukoñczeniu

Na boisku pi³karskim zieleni siê ju¿ sztuczna murawa, natomiast na boisku wielofunkcyjnym, które s³u¿yæ bêdzie do koszykówki, pi³ki rêcznej i innych gier zespo³owych, a nawet tenisa - po³o¿ony jest tartan, a na nim nawierzchnia polimetanowa w kolorze czerwonym. Oba boiska s± ogrodzone, obecnie trwa monta¿ o¶wietlenia i prace wykoñczeniowe przy równaniu nawierzchni stoków, które pokryje naturalna murawa. Roboty przy brukowaniu ci±gów komunikacyjnych tak¿e s± na ukoñczeniu.

- Budynek socjalny z szatniami, natryskami i zapleczem dla zawodników, trenerów i sêdziów nie ma okien, bo ma znakomicie prze¶wietlony dach. Takie rozwi±zanie zapewnia ca³kowity komfort u¿ytkowników. Na miejscu, w budynku szko³y s± ju¿ nawet bramki, które ustawimy na nowym boisku. Do fina³u prac pozosta³o ju¿ niewiele i piñczowianie jeszcze w czasie wakacji bêd± mieæ gotowego do u¿ytku orlika - mówi Marek Baran, kierownik budowy.

Obok szko³y i p³ywalni

Obiekt powsta³ w miejscu starych i mocno zdezelowanych boisk na osiedlu Grodzisko. Obok jest zespó³ gmachów piñczowskiego Zespo³u Szkó³ i kryta p³ywalnia Delfinek.
- Miasto i gmina realizuje zadanie w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012, a cena inwestycji wyniesie dok³adnie 995.711,29 z³otych. Jedn± trzeci± tej sumy wy³o¿y skarb pañstwa, kolejn± jedn± trzeci± kosztów otrzyma Piñczów z puli marsza³ka województwa, a resztê pokryjemy z bud¿etu samorz±du. Kompleks sportowy orlik o¶wietlany bêdzie przez 8 masztów i dlatego korzystaæ bêdzie mo¿na z niego nawet po zapadniêciu zmroku - dodaje burmistrz Piñczowa, W³odzimierz Badurak.

Boisko pi³karskie ma wymiary 30 na 62 metry, a boisko wielofunkcyjne 19 na 32. Jego powierzchnia znajduje siê o 1 metr wy¿ej ani¿eli boiska pi³karskiego. Zdaniem kierownika budowy bêdzie to jeden z najpiêkniejszych orlików, jakie zrealizowa³a jego firma.

IMOSA|Echo Dnia