Jubileusz Signum Polonicum
Dodane przez Per M dnia 02-04-2011 18:05
Piñczowscy mi³o¶nicy dawnego orê¿a maj± swoj± chor±giew. Æwieræwiecze istnienia Signum Polonicum obwie¶ci³ nad Nid± wystrza³ armatni.
Rycerstwo z kilkunastu klubów zrzeszonych w Signum Polonicum, czyli Klubach Mi³o¶ników Dawnego Orê¿a Polskiego i Sztuki Walki Tym Orê¿em zjecha³o na dwudniowe seminarium do Piñczowa.
Honory gospodarza pe³ni³ Krzysztof Dusik, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych imienia Staszica, który w 2008 roku utworzy³ piñczowski klub...

Tre rozszerzona
Piñczowscy mi³o¶nicy dawnego orê¿a maj± swoj± chor±giew. Æwieræwiecze istnienia Signum Polonicum obwie¶ci³ nad Nid± wystrza³ armatni.
Rycerstwo z kilkunastu klubów zrzeszonych w Signum Polonicum, czyli Klubach Mi³o¶ników Dawnego Orê¿a Polskiego i Sztuki Walki Tym Orê¿em zjecha³o na dwudniowe seminarium do Piñczowa.
Honory gospodarza pe³ni³ Krzysztof Dusik, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych imienia Staszica, który w 2008 roku utworzy³ piñczowski klub.

LEKCJA HISTORII

Sobotni± galê rozpoczeto wystrza³em armatnim. Podczas uroczysto¶ci piñczowski klub Signum Polonicum otrzyma³ chor±giew ufundowan± przez burmistrza Piñczowa W³odzimierza Baduraka. Go¶ciom jubileuszu zaprezentowano wspania³± lekcjê historii i piêkna polskiego orê¿a oraz niema³± dawkê wiedzy o tradycjach polskiej szabli i technikach walki.

Spotkanie w sali gimnastycznej rozpoczêto polonezem w wykonaniu zespo³u tanecznego z³o¿onego z uczniów "Staszica”, a przygotowanego pod okiem choreografa Marka £upiñskiego. Przekazana klubowi chor±giew, na której widnieje symbolika Signum Polonicum i herby Piñczowa po¶wiêci³ ojcec Eliasz Hetmañski, gwardian klasztoru franciszkanów na Mirowie.

SZABL¡ ODBIERZEMY...

Zbigniew Sawicki - za³o¿yciel Centralnego O¶rodka Szkolenia Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum z Zawiercia wreczy³ zaproszonym go¶ciom oficjalne pamiatkowe dyplomy z podziêkowaniami i upominki, po czym rozpocze³y siê popisy rycerskie. Krzysztof Dusik komenderowa³ swoimi wychowankami, którzy demostrowali techniki z u¿yciem polskiego palcata, czyli podstawowej broni æwiczebnej. M³odzi adepci sztuki rycerskiej prezentowali tak¿e techniki zapa¶nicze.

Z kolei rycerze z Katowic i £odzi przedstawili go¶ciom mistrzowskie pojedynki z u¿yciem szabel, a twórca Signum Polonicum Zbigniew Sawicki urzek³ zebranych arcyciekaw± pogadank± na temat tej broni i najpiêkniejszych kart polskiego orê¿ oraz wk³adu polskiej sztuki militarnej w historie Europy. - To jedynie Polacy w swoim hymnie narodowym u¿ywaj± nazwy orê¿a - ¶piewaj±c "szabl± odbierzemy” - mówi³ twórca Signum Polonicum.

W kuluarach podkre¶lano konieczno¶æ wspierania, zw³aszcza w¶ród m³odziezy idei jak± krzewi± struktury Signum Polonicum. Po spotkaniu, obecny na gali znany i ceniony hodowca koni rasy ma³opolskiej Antoni Chmielarski zadaklarowa³ wspó³race z Signum Polonicum w zakresie udostêpniania wierchowców i nauki jazdy konnej dla adeptów tej sztuki. Na razie Signum Polonicum jest ruchem nie otrzymujacym wsparcia finasnowego z bud¿etu pañstwa. O wszystko mi³o¶nicy or꿱 zabiegaæ musz± sami. Pozostaje jedynie ¿ywiæ nadziejê, ¿e grono sympatyków po takim spotkaniu, jak to sobotnie, w Piñczowie wzro¶nie - czego wszyscy zebrani szczerze ¿yczyli m³odzie¿y i jej nauczycielowi Krzysztofowi Dusikowi.

Echo Dnia